Pressrelease: Markägare i Sävar och VindIn AB i sammarbete

posted in: Sävar | 0

Markägare i Sävar och VindIn AB i samarbete för vindkraftsprojekt.
18 markägare i Sävar och Holmen AB har tillsammans med svensk basindustris Vindkraftsbolag VindIn AB signerat en överenskommelse om att utveckla ett vindkraftsprojekt mellan byn Sävar och Norum.

Avtalet syftar till att med vindmätningar av området mellan Sävar och Norum verifiera om det av Energimyndigheten klassade riksintresseområdet för vindkraft kan bekräftas.

Parallellt med de vindmätningar som kommer att pågå under minst ett år kommer ett projekt omfattande 15 – 25 vindkraftsverk att beredas vilket innebör att en fullständig miljöprövning av projektet kommer att tillställas länsstyrelsen. Verken planeras kommer att ha en maximal höjd om 170 m med en installerad effekt om 2 – 4 MW/verk. Beroende parkens slutliga utformning kan en årsproduktion om närmare 150 GWh, motsvarande en förbrukning hos 7 500  eluppvärmda villor, förhoppningsvis kunna etableras inom 2-3 år. Allt förutsatt att vindresurserna kan bekräftas och att miljötillstånd erhålls. Vindkraftsparken kommer sannolikt att anslutas till regionnätet via det existerande ställverket i Sävar.

– Vi ser samarbetet med basindustrin som en stor möjlighet använda våra skogsmarker för såväl fortsatt normalt skogsbruk som ny uthållig förnyelsebar kraftproduktion. Vi ser det också som en fördel att projektet kan stärka förutsättningarna för vår svenska basindustri, säger talesmannen för markägarna, Nils Kriström.

– För basindustrierna har vi funnit en stark kombination och sammanhållning av markägare som är villiga att delta i utveckling av ett potentiellt mycket bra vindkraftsprojekt. Med detta projekt hoppas vi kunna bidra till att bredda vår långsiktiga kraftförsörjning, aktivt bidra till de mycket högt ställda nationella miljömålen och samtidigt stärka den ekonomiska basen för samarbetande markägare och indirekt för regionen, säger Anders Lyberg VD för VindIn AB.

 

För ytterligare upplysningar kontakta:

Anders Lyberg, VD VindIn AB
telefon: 070-533 68 96

Åke Nyhlén, Proj.chef VindIn AB
telefon: 070-580 52 20

Anders Lundkvist, Miljöchef VindIn AB
telefon: 070-619 21 25

Brynolf Alexandersson, Holmen AB Energi
telefon: 076-110 55 01

Nils Kriström, Sävar
telefon: 070-394 87 39

Tage Forsmark, Sävar
telefon: 070-370 54 42

VindIn AB ägs av 10  svenska energiintensiva basindustrier vilka tillsammans årligen har ett elbehov om 17 000 GWh/år (12 % av den svenska elanvändningen). Ägarbolagen i VindIn söker genom olika vindkraftsprojekt säkra sin långsiktiga kraftanskaffning för att kunna bibehålla sin framtida konkurrenskraft. Bland de delägda bolagen som även är aktiva i Norra Sverige märks Holmen, LKAB, Boliden, AGA och Cementa.

Vindkraftsparken ’ENADE’ i Skutskär invigd

posted in: Skutskär | 0

Måndagen den 9 November invigdes VindIns första kommersiella vindkraftspark i Skutskär. Statssekreterare Ola Alterå klippte banden inför glada delägare och andra intressenter. Nu kan vindens energi omvandlas till förnyelsebar el i många år framåt på denna vackra sait.

Parken, ”ENADE” har varit i kommersiell drift sedan 8 Oktober och har redan hunnit bevisa att den har en bra produktionsförmåga och att den fysiska inmatningen direkt till Skutskärs massabruk sker utan några som helst störningar för bruket. Variationer i konsumtion i bruket stör, rent elektriskt, samtidigt inte heller vindkraftsverken. En bra samverkan!

Mer information från media.

GD.se
Sveriges Television

Pressrelease: VindIn söker partners

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Vindkraftsbolaget VindIn går från ord till handling. En rad konkreta steg tas nu för att förverkliga målet att bygga en årskapacitet motsvarande 1 TWh:

•  Den första vindkraftsparken i Skutskär en mil söder om Gävle har just driftsatts
•  Miljötillståndsansökan är inlämnad för den första större vindkraftsparken i Solberg tio mil väster om Örnsköldsvik.
•  Ytterligare några projekt är under utveckling, lokaliserade i närheten av våra ägares verksamheter.

VindIn noterar också ett ökat intresse hos markägare att teckna nyttjanderättsavtal med en projektör som har såväl kapacitet som vilja att bygga och långsiktigt äga vindkraftverken.

Våra ägare har ett stort intresse av att vi nu avancerar i våra planer. Tecknande av ett antal nya arrendeavtal kommer att utgöra ett viktigt komplement till de marker som våra ägare kan ställa till förfogande, säger Anders Lyberg, VD för VindIn.
Flera markägare har avtal med andra aktörer som nu löper ut eller sägs upp. VindIn vänder sig under hösten både till dessa och till andra markägare med goda vindlägen som har intresse av att teckna arrendeavtal för uppförande av vindkraftverk.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lyberg, VD, VindIn, 070‐533 68 96
Anders Heldemar, Marknadschef, VindIn, 070‐555 96 17
Rikard Nilsson, Mark‐ och tillståndsfrågor, VindIn, 070‐639 21 17

Svensk energiintensiv basindustri står bakom VindIn AB. Ägarbolagen utgörs av AGA AB, Billerud AB, Boliden AB, HeidelbergCement Sweden AB, Korsnäs AB, Holmen AB, KemaNord kraft AB, LKAB, Preem AB och Stora Enso AB. Bolaget bildades 2006 som en avknoppning av BasEl i Sverige AB. Bolagens sammantagna elkonsumtion uppgår till ca 25 TWh. Vindkraft kommer att få en allt större betydelse för att säkra bolagens elbehov.

Skutskärs Vindkraftspark ”ENADE” nu i full drift!

posted in: Skutskär | 0

Sedan Torsdagen den 8 Oktober 2009 är nu Vindkraftsparken i Skutskär i full drift. De fem vindkraftsverken ger redan från drygt 10 m/sek tillsammans nära 10 MW förnyelsebar elkraft – direkt in till det lokala ställverket i Skutskärs massabruk. Produktionsstarten har gått mycket bra och utan några som helst störningar.

Samebyar och basindustrin i gemensamt vindkraftsprojekt

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Samebyar och basindustrin i gemensamt vindkraftsprojekt.

Samebyarna Sörkaitum och Sirges samt Svenska Samernas Riksförbund (SSR) har tillsammans med basindustriernas vindkraftsbolag, VindIn AB, tecknat ett samarbetsavtal för att utvärdera möjligheterna att etablera en vindkraftspark i nedre Suorvamagasinet i övre Luleälven.

Avtalet syftar till att kartlägga de ekonomiska och sociala förutsättningarna för en större vindkraftspark i Suorvamagasinet. Redan idag används magasinet för vattenkraft. I nära samarbete med samer och berörda kommuner ska vindresurserna kartläggas och förutsättningarna för miljöanpassad vindkraftsproduktion belysas. Produktionsmöjligheterna i nedre Suorvamagasinet bedöms till mellan 500 – 1000 GWh/år motsvarande elbehovet i en svensk stad med 50 000 – 100 000 innevånare.

– Vi ser samarbetet med basindustrin som en stor möjlighet att ytterligare använda ett redan exploaterat renbetesland i en modern samarbetsform som kan tillföra våra samebyar affärsmöjligheter och arbetstillfällen. Vi ser det också som en fördel att projektet kan stärka förutsättningarna för vår svenska basindustri, säger samebyarnas ordföranden Bertil Pittsa och Bertil Kielatis

– Vi är mycket nöjda över resultatet av de respektfulla förhandlingar som har bedrivits mellan samebyarna som sakägare och VindIn. Grunden är nu lagd för en framtida vinn -vinn situation säger Anders Blom, Förbundsdirektör i SSR

– För basindustrierna har vi funnit en unik kombination av bra sakkunniga samarbetspartners och goda produktionsförut-sättningar. Med detta projekt hoppas vi kunna bidra till att bredda vår långsiktiga kraftförsörjning, aktivt bidra till de mycket högt ställda nationella miljömålen och samtidigt stärka den ekonomiska basen för samarbetande samebyar och regionen, säger Anders Lyberg VD för VindIn AB.

Inledningsvis kommer vindmätning att etableras i dalgången parallellt med förstudier av byggnadstekniska förutsättningar och konsekvensanalyser för övriga aktörer och verksamheter i området.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Bertil Pittsa, ordf. Sörkaitum  telefon: 0702-112 175
Bertil Kielatis, ordf. Sirges   telefon: 0703-986 587
Anders Blom, Förbundsdirektör SSR   telefon: 0705-144 480
Anders Lyberg, VD VindIn AB        telefon: 0705-336 896
Anders Heldemar, AU VindIn AB  telefon: 0705-559 617

Vindkraftverken i skutskär under uppförande – produktionsstart under 2009

posted in: Skutskär | 0

Byggnationer för uppförande av de 5 vindkraftsverken i vid Stora Enso massabruk i Skutskär pågår för fullt. Gjutning av fundamenten påbörjas direkt efter midsommar. I månadsskiftet augusti/september levereras de fem 2 MW-maskinerna från
Vestas för montage.
Projektet är VindIns första projekt som kommer i drift med en förväntad produktion är närmare 30 000 MWh/år.

VindIn AB köper vindkraftverk av Vestas för vindkraftspark i Skutskär

posted in: Skutskär | 0

VindIn AB köper vindkraftverk av Vestas för vindkraftspark i Skutskär.

VindIn AB, som ägs av ett antal energiintensiva företag i Sverige, har tecknat ett avtal med Vestas om leverans och uppförande av fem st Vestas V90-2.0 MW vindkraftverk med 105 m
tornhöjd som ska placeras i Skutskär.
– Marken där kraftverken placeras ägs av Stora Enso, ett av ägarföretagen i VindIn, och den elkraft som ska produceras kommer på ett kostnadseffektivt sätt att matas in direkt till Stora Ensos massabruk, säger Mats Gustavsson, styrelseordförande VindIn AB samt VD i BasEl AB.

– Vi är stolta och glada över att VindIn valt Vestas som leverantör till deras allra första vindkraftprojekt. Detta är början på ett långsiktigt samarbete och vi ser naturligtvis mycket positivt på VindIns framtida utbyggnadsplaner. Projektet i Skutskär ligger väl i linje med Vestas egna planer för den Svenska marknaden och vi är tacksamma för det förtroende som VindIn och basindustrin visat  oss, säger Klaus Steen Mortensen, VD Vestas Northern Europe AB.

Leveransen av verken kommer att ske under kommande höst för att kunna tas i full drift under oktober månad. Projektet är det första i en rad planerade vindkraftsprojekt som drivs av VindIn. Förväntad produktion i Skutskär är ca 30 GWh/år.

Projektet finansieras förutom av VindIns ägare, av den norska banken DnB NOR.
– VindIn arbetar dessutom vidare med utveckling av andra projekt med målsättningen att etablera totalt 1 TWh vindkraftsproduktion per år för användning inom den svenska basindustrin, säger Mats Gustavsson .

VindIn AB    Telefon 08-625 68 57
c/o Heidelberg Cement Sweden AB    E-post: anders.lyberg@vindin.se
Box 47055
100 74 Stockholm

För ytterligare information kontakta:
Mats Gustavsson, styrelseordförande VindIn AB samt VD i BasEl AB, tel 08-610 15 15, eller Anders Lyberg, VD VindIn AB  tel 08- 625 68 57 .

VindIn AB ägs gemensamt av tio energiintensiva företag i Sverige. Företagets affärsidé är att identifiera lämpliga platser samt utveckla, bygga och driva vindkraftverk i Skandinavien, med syfte att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att inom fem år starta projekt som ett normalår kan producera en tera-wattimme (TWh) vindkraft. Alla ägarföretag är även delägare i BasEl AB. Läs även mer på  www.vindin.se  och  www.basel.se

Scandem blir balansansvarig för VindIn ABs vindkraftsprojekt

posted in: Aktuellt Vindin, Press | 0

Scandem blir balansansvarig för VindIn ABs vindkraftsprojekt i Sverige 

Energimäklarföretaget Scandem har fått uppdraget att för VindIn ABs räkning ansvara för produktionsplanering och avräkningen av de vindkraftsprojekt som
VindIn AB planerar att uppföra runt om i Sverige.

VindIn AB är ett av de projekt som Basindustrins elbolag BasEl AB bildat med syfte att öka tillgången på förnyelsebar el på den Nordiska elmarknaden.

– Vi är mycket glada över att ha fått det här uppdraget, säger Roger Karlsson, VD i Scandem. Det här avtalet stärker ytterligare vår position som en ledande service leverantör och rådgivare till företag som producerar förnyelsebar energi. Sedan
tidigare har vi i Scandem även fått förtroendet att hantera flera av BasEl-företagens konsumtionsplanering.

– Vi bedömer att vi kommer att få låga balanskraftskostnader tillsammans med god service i och med den här överenskommelsen, säger Anders Lyberg, VD i VindIn. Vi tror också att samarbetet med Scandem erbjuder ytterligare  utvecklingsmöjligheter i framtiden.

 

För ytterligare information, kontakta:

Roger Karlsson, VD i Scandem, telefon 019-12 19 45, mobiltelefon 070-680 17 01
Anders Lyberg, VD i VindIn AB, telefon 08 – 625 68 57

Scandem AB bildades 1995 och är idag ett av Nordens största konsultföretag inom energiförvaltning. Scandem är mäklare på den nordiska elbörsen NordPool och erbjuder elhandel, prissäkring och handel med utsläppsrätter och elcertifikat. Scandem har Finansinspektionens tillstånd till att bedriva värdepappershandel för annans räkning. Företaget är lokaliserat till Örebro och har tretton anställda.

VindIn AB är den energiintensiva industrins satsning på att identifiera, utveckla, bygga och driva vindkraftverk i Skandinavien i syfte att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att uppföra vindkraftverk som ett normalår kan producera en terawattimme (TWh) vindkraft.