NTR ny ägare av Vindin AB med dotterbolag

posted in: Aktuellt Vindin | 0
NTR har förvärvat Vindin AB med dotterbolag.

Förvärvet inkluderar de tre driftsatta parkerna, Trattberget (69 MW) beläget i Örnsköldsvik kommun, Skutskär (10 MW) beläget i Älvkarleby kommun och Svalskulla (15 MW), beläget i Närpes stad, Österbotten i västra Finland samt projektklustret, Norra Vedbo som NTR beräknar kunna driftsätta under 2021.

NTR är en investerare i hållbar infrastruktur och en kapitalförvaltare som förvärvar, bygger och förvaltar projekt inom förnybar energi. NTR har byggt och driftsatt 2 GW inom vindkraft och solkraft med en geografisk spridning över hela Europa och USA.

”Vindins organisation ser fram emot att samarbeta med de nya ägarna NTR i den fortsatta driften av befintliga parker och utvecklingen av Norra Vedbo”, säger David Timner, VD Vindin AB.

Den befintliga Vindin organisationen och dess nuvarande kontaktytor i Sverige och Finland förblir tillsvidare oförändrade.

Press Release på svenska >>>

 

NTR new owner of Vindin AB and it’s subsidiary companies

The investment includes the three operational projects, Trattberget (69 MW) located in the Örnsköldsvik municipality; Skutskär (10 MW) based at the Swedish town’s port in Medora Bay; and Svalskulla (15 MW), located in the Ostrobothnia region of Finland, and the development project cluster, Norra Vedbo which NTR expects to bring into operation in 2021.

“The organization of Vindin look forward to work with the new owners NTR, when continuing operating the existing assets and to bring forward the realisation of the Norra Vedbo project”, says David Timner, CEO Vindin AB.

Existing points of contact at Vindin in Sweden and Finland will continuously remain unchanged.

Press Release in english >>>

Ny VD för Vindin AB

posted in: Aktuellt Vindin | 0

David Timner tillträder som VD för Vindin AB den 1/1 2018. Nuvarande VD Anders Lyberg går samma datum i pension. David har varit ekonomidirektör på Vindin sedan 2014.

Fortum ostaa tuulivoimayhtiöitä Pohjanmaalta ja aloittaa yhteistyön VindInyhtiön

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Fortum Power and Heat Oy ostaa kuusi Pohjanmaalla toimivaa tuulivoimayhtiötä ja aloittaa samalla tiiviin yhteistyön VindIn Ab/Oy:n kanssa.

Hankinnan myötä Fortum saa omistukseensa yhtiöt VindIn Pörtom Ab/Oy, VindIn Kalax Ab/Oy, VindIn Pjelax Ab/Oy, VindIn Böle Ab/Oy, VindIn Poikel Ab/Oy ja VindIn Molpe Ab/Oy. Nämä kaikki tuulivoimayhtiöt ovat vielä hankekehitysvaiheessa. Tuulipuistojen rakentamista koskevat investointipäätökset voidaan tehdä vasta, kun tarvittavat luvat ovat saaneet lainvoiman.

VindIn vastaa jatkossakin edellä mainittujen tuulipuistojen kehittämisestä Fortumin laaja-alaisen osaamisen tuella. ”VindIn-yhtiön toimiston ja organisaation toiminta Närpiössä sekä sitoutuminen tuulivoiman kehittämiseen Pohjanmaalla jatkuu entisellään. Yhteistyössä Fortumin kanssa meillä on entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa tuulipuistoja, joiden suunnittelun VindIn on aloittanut Pohjanmaalla”, kertoo VindInin projektipäällikkö Christina Hillforth.

”Arvostamme monipuolista kokemusta, jota VindIn on hankkinut kehittäessään tuulivoimahankkeita hyvässä yhteistyössä paikallisten maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa. Samaa hyvää yhteistyötä haluamme mekin jatkaa ja kehittää uusiutuvaa sähköntuotantoa Närpiössä, Korsnäsissä ja Maalahdessa yhdessä paikallisten toimijoiden ja VindInin kanssa. Fortum rakentaa parhaillaan tuulivoimaa Ruotsissa ja Norjassa –  toivottavasti pian myös Etelä-Pohjanmaalla”, sanoo tuulivoiman kehityspäällikkö Mikko Iso-Tryykäri Fortumilta.

”VindIn valitsi yhteistyökumppanikseen Fortumin, joka VindInin omistajayhtiöiden tapaan edistää kestävää kehitystä ja uusiutuvaa sähköntuotantoa. Lisäksi Fortum tuntee hyvin Suomen sähkömarkkinat ja on Suomessa merkittävä ja luotettava toimija. Kehittämällä kustannustehokasta tuulivoimaa vahvistamme Pohjolassa toimivien omistajayhtiöidemme maailmanlaajuista kilpailukykyä”, VindIn Ab/Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mats Gustavsson toteaa.

Lisätietoja: Christina Hillforth, Projektipäällikkö, VindIn Ab/Oy, christina.hillforth@vindin.se, puh. +46 709 577 537,   Mikko Iso-Tryykäri,  Kehityspäällikkö, Fortum Wind,  mikko.iso-tryykari@fortum.com, puh. 050 453 2650

 

Fortum köper Vindkraftbolag i Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Fortum Power and Heat Oy köper 6 vindkraftbolag i Österbotten och ingår samtidigt nära samarbete med Vindin Ab/Oy.

Genom affären blir Fortum ägare av följande vindkraftbolag Vindin Pörtom Ab/Oy, Vindin Kalax Ab/Oy, Vindin Pjelax Ab/Oy, Vindin Böle Ab/Oy, Vindin Poikel Ab/Oy, Vindin Molpe Ab/Oy. Samtliga vindkraftbolag bedriver ännu projektutveckling och investeringsbeslut att bygga vindkraftparkerna kan tas först när nödvändiga tillstånd har vunnit laga kraft.

Vindin kommer fortsatt att ansvara för utvecklingen av samtliga ovan listade vindparker stärkta av den breda kompetens som finns inom Fortum.

”Vindin bibehåller sin verksamhet i Närpes i form av kontor, organisation och engagemang för att utveckla vindkraft i Österbotten. Genom ett nära samarbete med Fortum stärker vi ytterligare möjligheterna att driftsätta samtliga parker som Vindin initierat i Österbotten”, säger Christina Hillforth, Projekt Direktör Vindin.

”Vi uppskattar Vindins goda erfarenheter från att utveckla vindkraftprojekt i nära samarbete med lokala markägare och andra aktörer. Tillsammans med Vindin vill vi bibehålla en god samarbetsanda och utveckla förnyelsebar elproduktion i Närpes, Korsnäs och Malax. Fortum satsar idag på att bygga vindkraft i Sverige och i Norge, och förhoppningsvis snart i Syd-Österbotten”, säger Mikko Iso-Tryykäri, Utvecklingschef på Fortum Wind.

”Vindin valde att ingå samarbete med Fortum då de liksom Vindins ägarbolag värnar hållbar utveckling och förnybar elproduktion. Därtill har Fortum även som stor och erkänd finländsk kraftaktör en god och viktig kunskap om den finländska elmarknaden. Genom utvecklingen av kostnadseffektiv vindkraft skapar vi global konkurrenskraft till våra ägarbolag med säte i Norden”, säger Mats Gustavsson styrelseordförande Vindin Ab/Oy.

För mer information kontakta, Christina Hillforth, Projekt Direktör Vindin Ab/Oy, christina.hillforth@vindin.se, +46 709 577 537 eller Mikko Iso-Tryykäri, Utvecklingschef Fortum Wind, mikko.iso-tryykari@fortum.com, 050 453 2650

 

Låga ljudnivåer vid Svalskulla vindkraftpark

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Bullermätningar har genomförts vid Svalskulla vindkraftpark i Närpes som består av 5 vindkraftverk. Mätningarna visar att ljudnivåerna är under gällande riktvärden och åtgärdsgränser för buller samt är lägre än de nivåer som beräknats i planeringsskedet.

VindIn har låtit FCG (Finnish Consulting Group) genomföra en bullermätning vid Svalskulla vindpark. Bullermätningarna har utförts i enlighet med Miljöministeriets anvisningar 4/2014 ”Mätningar av bullernivån från vindkraftverk vid objekt som utsätts”.

För de kraftverk som planeras idag är riktvärdet nattetid 40 dB vid 8 m/s, oberoende av bostadens användningsändamål.  Riktvärdet 8 m/s kommer från att vid högre vindhastigheten börjar bakgrundsljudet dominera över vindkraftverkens ljud.

Mätningar genomfördes vid närmaste bostad, 1,1 km från vindkraftparken. Dessutom gjordes en mätpunkt bara 520 meter från parken. Denna mätpunkt avsågs ligga där det beräknade värdet var 40 dBA, men hamnade p.g.a. naturens beskaffenheter något närmare varför ett värde strax över 40 dBA kunde förväntas.

Vid mätningen vid närmaste bostad uppgick ljudnivån till 31,9 dBA, varav turbinernas andel av det totala ljudet var ca 29 dBA. Värdena är justerade till en vindhastighet på 8 m/s i enlighet med anvisningarna. Detta innebar att varken riktvärden eller åtgärdsgränser för buller överskrids.  Inte heller riktvärdena avseende lågfrekvent buller överskreds. Efter en frekvensanalys av bullret konstaterades det att ljudet inte innehåller en hög andel av enskilda frekvenser vilket i så fall skulle upplevas mer störande.

Vid mätpunkten placerad bara 520 meter från parken uppmättes ljudnivån 39,6 dBA, varav turbinernas andel av det totala ljudet var ca 38 dBA. Den uppmätta nivån var alltså under den i planeringsskedet beräknade nivån.

  • Vi ser här att de bullernivåer vi mäter upp när vindkraftverken är i drift är lägre än vad som beräknats i planeringsskedet Detta har vi också noterat vid mätningar utförda på vår stora park på 30 vindkraftverk på  Trattberget i Sverige, säger Christina Hillforth projektdirektör på VindIn.
  • Vi har inte haft några klagomål på buller från närboende runt Svalskulla vindkraftpark och även om vi inte varit oroliga för förhöjda bullernivåer känns det bra att vi nu även kunnat göra mätningar som säkerställer detta, fortsätter Christina. Detta är erfarenheter som både vi och myndigheterna har nytta av vid framtida utbyggnad av vindkraftanläggningar i regionen.

 

Mer information:

Christina Hillforth
Tel +46 70 9577537
Christina.hillforth@vindin.se

Vindin Ab/Oy deltar på Företagardagen i Malax 5 september 2015

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Företagardagen har firats i Finland sedan 1997.

Malax kommun uppmärksammar den nationella Företagardagen med evenemanget Kringvind för att uppmärksamma vindföretagandet. I evenemanget, som är en öppet hus-tillställning samarbetar Malax med flera vindkraftbolag som etablerar sig i Malax och med YA! Yrkesakademins vindkraftmontörer som berättar hur man arbetar med service och underhåll av vindkraftverk.

Arrangemanget hålls i Åminne folkpark kl 11.00-14.30.

 

 

Vindin Ab/Oy deltog på Tomatkarnevalen i Närpes 2015

posted in: Aktuellt Vindin, Okategoriserade | 0

Första helgen i juni 2015 ordnades traditionsenlig Tomatkarneval i Närpes, Finland. Vindin Ab/Oy deltog. I tältet fanns fotografier och fakta från bygget av Svalskullaparken, om Svalskullaparkens drift, information om Vindins planer i Österbotten, om hur Vindin gör nätanslutningar mm.

Liksom i fjol fanns det även i år möjlighet för barn att rita teckningar.

Vi hade en frågesport om vindkraft i allmänhet, om Svalskullaparken och om Vindin Ab/Oy:s planer i Österbotten framöver. Frågesporten var populär och gav möjlighet till diskussion om vindkraft. Anders Greggas från Kalax vann frågesporten. Grattis Anders!

Vindin Ab Oy förstärker närvaron i Närpes, Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin, Press | 0

Utvecklingen i Vindins projekt i Närpes har gjort att det finns behov av en ökad närvaro på kontoret i Närpes. Därför har Vindin Ab Oy valt att anställa två personer, Mila Segervall och Fredrik Segervall, för att stärka upp verksamheten.

Mila Segervall ansvarar för kommunikation och administration. Hon tillträdde sin tjänst måndagen den 18 maj. Fredrik Segervall tillträder sin tjänst som projektledare den 1 augusti.

Kontoret kommer i fortsättningen att vara öppet måndagar-torsdagar 09.00-16.00.

 

Besök Svalskulla vindpark

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Nu har det gått ett halvår sedan Svalskulla vindkraftpark invigdes i Närpes stad. Med anledning av detta vill vi erbjuda Er en möjlighet att uppleva en modern vindkraftspark i full drift.

Utöver information om Svalskulla vindpark kommer möjligheter ges att samtala om lokala upplevelser och erfarenheter från etableringen av parken med bl.a. närboende och medlemmar av det lokala jaktlaget. Även representanter från Dynamo näringslivsutveckling och Närpes stad kommer att vara på plats för att svara på frågor.

På olika avstånd från turbinerna kommer Ni få kliva ur bussen för att med egna ögon och öron uppleva samt mäta ljudnivån från vindkraftverken.

Besöket ordnas i form av en gemensam busstur vid 3 olika tillfällen och uppsamlingsplatser. Anmäl Er till det tillfälle som passar Er bäst.

Datum Samlingsplats Avresa Återkomst
2015-04-14 Kalax skola 17:30 20:30
2015-04-15 Pörteborg 17:00 21:00
2015-04-16 Malax Kommunhus 16:00 22:00
Petalax högstadie 16:30 21:30
Molpe skola 16:45 21:15
Korsnäs UF 17:00 21:00

 

Anmäl Er senast den 7 april till: anmalan@vindin.fi eller per telefon till Allan Nyholm 0400-261440.

Ange: Namn, datum och uppsamlingsplats

Under resan bjuder vi på enklare förtäring i form av smörgås och kaffe.

Beviljad ledningskoncession från Energimarknadsinspektionen

posted in: Sävar | 0

Umeå Energi Elnät AB har beviljats koncessions för den tänkta ledning som skall ansluta vindkraftsparken. Koncessionen är villkorad mot laga kraft vunnet tillstånd för VindIns vindkraftspark, Ivarsboda-Gryssjön (projekt Sävar).

145 kV Ledningen planeras att anläggas som luftledning från södra delen av vindkraftsområdet fram till E4 där den markförläggs resterande del in till stationen i Sävar. Passagen under E4:an och Sävarån  planeras att utföras genom sk. styrd borrning. Den totala ledningslängden är ca 8 km.

Beslutet erhölls 2014-08-13 och finns att ladda ned här: Beslut EI Dnr 2012-101585

 

Beslut om tillstånd – Länsstyrelsen Västerbotten

posted in: Sävar | 0

Beslut om tillstånd till uppförandet och drift av vindkraftsverk vid Ivarsboda/Gryssjön inom Umeå och Robertsfors kommuner delgavs 2014-04-10 (VindIn project Sävar). (Ärendebeteckning 551-1182-2012, arkivbeteckning 2409-51-128) – Ladda ned beslutet här: VindIn AB_Tillstånd till vindkraft Ivarsboda-Gryssjön. Bilaga med projektområdet: Bilaga 1 LST beslut 140410

Beslutet överklagades av tre parter: VindIn AB, Närboende i Gryssjön samt Västerbottens Ornitologiska Förening. Yttrande från Länsstyrelsen Västerbotten avseende överklagan kom 2014-09-05. Yttrande kan laddas ned här: Aktbil 18 yttrande Lst

Den 1 oktober inviger VindIn vindkraftpark i Närpes, Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Vindin inviger Svalskulla vindkraftpark i Pjelax

Vi är glada och stolta över att få inviga vindkraftspark Svalskulla i Pjelax

VindIn Svalskulla Ab/Oy, som via VindIn ägs av el-intensiva företag med stora verksamheter i Sverige och i Finland, inviger nu Svalskulla vindkraftpark sydost om Närpes stad.

Vindkraftparken Svalskulla är den första i raden av VindIns planerade vindkraftparker i Sydösterbotten, som tas i drift.  Med sina fem turbiner på 3 MW, av märket Vestas, blir Svalskulla även den hittills största vindkraftsparken i regionen.  Vindkraftsparken förväntas generera närmare 50 000 MWh elkraft per år.

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Lager, Projektchef etablering vindpark Svalskulla
Email: gunnar.lager@vindin.se Tel: +46 70 580 52 20

Christina Hillforth Projektdirektör utveckling samt Styrelseledamot VindIn Svalskulla Ab/Oy
Email: christina.hillforth@vindin.se Tel: +46 709 577 537

 

 

VindIn och Metsä Board utreder gemensamt förutsättningar och möjligheter till långsiktigt elnätsamarbete

posted in: Aktuellt Vindin, Press, Svalskulla | 0

VindIn utvecklar vindkraft i Sydösterbotten. Bakom VindIn står några av Nordens mest elintensiva och kapitalstarka industribolag. Bolaget har som strategi att själva driva sina vindkraftparker under minst 20 år för att öka utbudet av förnyelsebar el på den nordiska marknaden.

Metsä Board är ett elintensivt bolag med bl.a. en fabrik i Kaskö, Sydösterbotten, som producerar blekt semimekanisk massa till papper och kartongsindustrin.

Tillsammans utreder VindIn och Metsä Board förutsättningar och möjligheter till samarbete kring ett utökat utnyttjande av befintlig infrastruktur för högspänd kraftöverföring. Med samarbetet kan VindIns planerade vindkraftsparker, Kalax, Pjelax och Böle anslutas till Metsä Boards 25 km långa högspänningsledning (110 kV) mellan Kaskö och Kristinestad. .

Förutsatt utvärderingen av utredningarna resulterar i att nätsamarbetet är tekniskt och kommersiellt genomförbart, kommer VindIn och Metsä Board planera nästa steg för att verkställa samarbetet.

Christina Hillforth (Projekt direktör): Email christina.hillforth@vindin.se
Ilkka Latvala (Energidirektör, Metsä Group) E mail: Ilkka.Latvala@metsagroup.com

VindIn

VindIn AB är ett vindkraftsbolag, grundat 2006. De energiintensiva ägarna till VindIn är: AGA, AkzoNobel, Billerud Korsnäs, Holmen, Stora Enso, Boliden, Cementa, Preem och LKAB.

 Inom Nordpool området identifierar företaget lämpliga platser för vindkraft. VindIn utvecklar, bygger och driver vindparkerna för att säkerställa konkurrenskraftig elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att producera en terawattimme (TWh) vindkraft inom några år.

 Vindkraftsproduktionen startade i Skutskär 2009 med 5 verk. I Solberg, utanför Örnsköldsvik, är ytterligare 30 verk i drift sedan 2012. Läs mer om VindIns aktuella projekt på www.vindin.se

 VindIn Ab/Oy ägs av VindIn AB och grundades 2012 med anledning av företagets expansiva utveckling av vindkraftsprojekt i Österbotten, Finland.

Metsä Board

Metsä Board är Europas ledande producent av falskartong gjord av färskfiber, världens ledande tillverkare av bestrukna white top kraftliners och en ledande pappersleverantör. Metsä Board erbjuder förstklassiga lösningar för konsument- och butiksförpackningar, trycksaker och kontorsapplikationer. Företagets försäljningsnätverk står till tjänst för varumärkesägare, tillverkare av kartong- och wellpappförpackningar, tryckerier, grossister och kontorsvaruleverantörer. Metsä Board hör till Metsä Group och är börsnoterat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Omsättningen 2012 uppgick till 2,1 miljarder euro. Antalet anställda är cirka 3 300.

Vindin AB nominerad till miljöpris

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Vindin AB är som ett av tre företag nominerat till att erhålla miljöpriset Örnen. Det är Örnsköldsviks kommun som tillsammans med tidningen 7 står bakom priset och kriterierna för utdelning är som följer

”Miljöpriset kan tilldelas företag som under året bidragit till hållbar utveckling, samt inspirerat till miljönytta, energieffektiviseringar och energiomställningar eller annan positiv utveckling inom miljöområdet.”

Prisutdelning kommer att ske i februari 2014.

 

Miljökonsekvensbedömning – framför din åsikt

posted in: Böle | 0

VindIn Ab Oy planerar en vindkraftpark vid namn Böle i Närpes stad. Vindkraftparken kommer att bestå av maximalt 42 vindkraftverk. Böle vindkraftpark är belägen ca 5,5 km sydost om Närpes centrum och omges av byarna Bäckliden, Pjelax, Myrkky och Perälä.

Som stöd för konsekvensbedömningen och för att få in önskemål för planeringen av vindkraftsparken finns nu en websida framtagen där alla som vill kan framföra sin åsikt och knyta kommentaren till en plats på  den framtagna kartan. Klicka på denna länken för att komma till vindkraftsparken.

Ny 110 kV kraftledning och Miljökonsekvensbedömning – framför din åsikt

posted in: Pjelax | 0

VindIn Ab Oy planerar att bygga 32 vindkraftverk ca 7 km söder om Närpes centrum. Som stöd för konsekvensbedömningen och för att få in önskemål för planeringen av vindkraftsparken finns nu en websida framtagen där alla som vill kan framföra sin åsikt och knyta kommentaren till en plats på  de framtagna kartorna. Klicka på  denna länken för att komma till kartan med vindkraftsparken

Ny 110 kV kraftledning och Miljökonsekvensbedömning – framför din åsikt

posted in: MolpePetalax | 0

VindIn Ab Oy planerar att bygga ca 32 vindkraftverk ca 6 km nordost från Korsnäs kommun centrum. Den elenergi som produceras med kraftverken planeras att överföra till Toby elstation (alternativ 1) eller till den elstation som möjligen kommer att byggas i Pörtom (alternativ 2).

Som stöd för konsekvensbedömningen och för att få in önskemål för planeringen av vindkraftsparken och den nya kraftledning finns nu två websidor framtagen där alla som vill kan framföra sin åsikt och knyta kommentaren till en plats på  de framtagna kartorna. Klicka på denna länken för att komma till kartan med kraftledningarna och klicka på denna länken för att komma till vindkraftsparken.

Miljökonsekvensbedömning – framför din åsikt

posted in: Kalax | 0

För vindkraftprojektet Kalax som planeras i Närpes stad planerar VindIn att bygga 29 till 39 stycken vindkraftverk cirka 3 km nordväst om Närpes centrum.

Som stöd för konsekvensbedömningen och för att få in önskemål för planeringen av vindkraftsparken finns nu en websida framtagen där alla som vill kan framföra sin åsikt och knyta kommentaren till en plats på  de framtagna kartorna. Klicka på denna länken för att komma till kartan med vindkraftsparken.

VindIn investerar i Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Press release 2013-11-12
VindIns ägare har beslutat investera i Svalskulla vindkraftsprojekt.

Det är den första i raden av vindkraftsinvesteringar i Närpes stad. Planerade investeringar är utöver Svalskulla fördelade på sex vindkraftsparker av varierande storlek. Svalskulla vindkraftspark är en investering på ca 25 miljoner EUR och omfattar fem turbiner med absolut senaste teknik för att minimera störningar på omgivningen.

Samtidigt öppnar VindIn nu kontor på Närpesvägen och rekryterar till detta en person för lokal dialog och administration.Det är den första anställningen av en rad kommande direkta och indirekta fasta arbeten som behövs i Närpes stad vartefter fler parker får sina tillstånd och kan förverkligas.

Bakom VindIn så står några av Nordens mest elintensiva och kapitalstarka industribolag. Bolagen kommer själva driva vindkraftparkerna under minst 20 år för att öka utbudet av förnyelsebar el på den nordiska marknaden

Frågor besvaras av:
Christina Hillforth (Projektdirektör)
Email: christina.hillforth@vindin.se
Tel: +46 709 577 537

Johan Berggren (Projektledare Österbotten)
Email: johan.berggren@vindin.se
Tel: +46 73 500 71 36

 

VindIn AB

VindIn AB är ett vindkraftsbolag, grundat 2006. De energiintensiva ägarna till VindIn är: AGA, AkzoNobel, Billerud Korsnäs, Holmen, Stora Enso, Boliden, Cementa, Preem och LKAB.

Inom Nordpool området identifierar Företaget lämpliga platser för vindkraft. VindIn utvecklar, bygger och driver vindparkerna för att säkerställa konkurrenskraftig elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att producera en terawattimme (TWh) vindkraft inom några år.

Vindkraftsproduktionen startade i Skutskär 2009 med 5 verk. I Solberg, utanför Örnsköldsvik, är ytterligare 30 verk i drift sedan 2012. Läs mer om VindIns aktuella projekt på www.vindin.se

VindIn Ab/Oy ägs av VindIn AB och grundades 2012 med anledning av företagets expansiva utveckling av vindkraftsprojekt i Österbotten, Finland.

VindIn inviger kontor på Närpesvägen 9

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Press release 2013-11-11.
Som ett led i det svenska vindkraftföretaget VindIns etablering i Österbotten öppnas ett 
informationskontor i Närpes, Finland.
Den officiella invigningen äger rum den 11 november 2013.

Kontoret kommer fungera som ett nav dit intressenter kan vända sig för att få mer information om planerade vindkraftsprojekt. Det kommer att vara bemannat på halvtid och öppet alla vardagar i veckan.

På kontoret kommer det finnas bildspel och informationstavlor som visar de planerade vindkraftsprojekten och hur det kan se ut när verken är uppförda och i drift.

Allmänheten är välkommen till Närpesvägen 9 där de förutom att ställa frågor också kan lämna synpunkter och informera om t.ex. fåglar, flygekorrar och lokala naturvärden direkt till VindIns personal.

Frågor besvaras av:
Christina Hillforth (Projektdirektör)
Email: christina.hillforth@vindin.se
Tel: +46 709 577 537

Johan Berggren (Projektledare Österbotten)
Email: johan.berggren@vindin.se
Tel: +46 73 500 71 36


VindIn AB

VindIn AB är ett expansivt vindkraftbolag, grundat 2009. De energiintensiva ägarna till VindIn är: AGA, AkzoNobel, Billerud Korsnäs, Holmen, Stora Enso, Boliden, Cementa, Preem och LKAB.

Inom Nordpool området identifierar företaget lämpliga platser för vindkraft. VindIn utvecklar, bygger och driver vindparkerna för att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att producera en terawattimme (TWh) vindkraft inom några år.

Vindkraftsproduktionen startade i Skutskär 2009 med 5 verk. I Solberg, utanför Örnsköldsvik, är ytterligare 30 verk i drift sedan 2012. Läs mer om VindIns aktuella projekt på www.vindin.se

VindIn Ab/Oy ägs av VindIn AB och grundades 2012 med anledning av företagets expansiva utveckling av vindkraftprojekt i Österbotten, Finland.

VindIn får bygglov till vindkraftspark i Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Vindkraftföretaget VindIn har nu fått bygglov för fem vindkraftverk i Svalskulla.
Projektet är VindIns första i Österbotten som når bygglovsstatus.

Under hösten kommer upphandling av turbiner påbörjas och till våren planeras byggnation av vägar och fundament. Hösten 2014 beräknas vindkraftsverken kunna resas och tas i full drift. Med de upparbetade erfarenheterna från Svalskulla avser VindIn att gå vidare med utredningar och utveckling av övriga vindkraftsprojekt i Närpes.  Alla projektområdena bedöms ha goda vindresurser och ligger långt från bostadshus. I dagsläget bedrivs där aktivt skogsbruk.

Frågor besvaras av: Christina Hillforth (Projektdirektör):
Email christina.hillforth@vindin.se Tel: +46 709 577 537

Johan Berggren (Projektledare Österbotten):
Email: johan.berggren@vindin.se Tel: +46 73 500 71 36


VindIn AB

VindIn AB är ett expansivt vindkraftbolag, grundat 2006. De energiintensiva ägarna till VindIn är: AGA, AkzoNobel, Billerud Korsnäs, Holmen, Stora Enso, Boliden, Cementa, Preem och LKAB. Inom Nordpool området identifierar Företaget lämpliga platser för vindkraft. VindIn utvecklar, bygger och driver vindparkerna för att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att producera en terawattimme (TWh) vindkraft innan slutet av 2015.

Vindkraftsproduktionen startade i Skutskär 2009 med 5 verk. I Solberg, utanför Örnsköldsvik, är ytterligare 30 verk i drift sedan 2012. Läs mer om VindIns aktuella projekt på www.vindin.se

VindIn Ab/Oy ägs av VindIn AB och grundades 2012 med anledning av företagets expansiva utveckling av vindkraftprojekt i Österbotten, Finland.

Information om Kärsås

posted in: Kärsås | 0

VindIn avser att uppföra och driva fyra(4) vindkraftverk vid Kärsås i Falkenbergs kommun, Hallands län. Parken är belägen ca 1,5 mil öster om Falkenberg, på södra sidan av väg 150, ca 2 km öster om Grinnared och ca 1,5 km söder om Sjöred. Verken kommer vara placerade inom Falkenbergs kommuns utpekade vindbruksområde, VL3 Kärsås, på fastigheterna Kärsås 1:1 och Asige-Tornared 1:3.

Området består av ett relativt kuperat skogslandskap med påtaglig påverkan av skogsbruket. Platsen har ett högt läge med en beräknad medelvind på ca 6,6 m/s, vilket gör platsen lämpad för vindbruk.

Nätanslutningen av parken kommer att ske till E.ons 130 kV-elnätstation i Abild. Ledningen kommer antingen grävas ner vid befintliga vägar eller förläggas längst ledningsgatan som går norr om verken.

Status och tidsplan

VindIn skickade i slutet av 2011 in ansökan och miljökonsekvensbeskrivning till Länsstyrelsen i Hallands län. Därefter har ansökan kompletterats, yttrande har inkommit och ansökan har kungjorts.

VindIn erhöll beslut i juni 2013. Beslutet omfattar tillstånd för att uppföra 4 vindkraftverk med en totalhöjd om 180 m. Totalhöjden förutsätter att vindkraftverken utrustas med system som tillåter att hinderbelysningen är släckt om inget flygplan eller liknande är i närheten. Om inte verken utrustas med sådant system får verken endast ha en totalhöjd om 150 m. Beslutet har i dagsläget inte vunnit laga kraft, utan ärendet ligger hos Mark- och Miljödomstolen.

Byggnation av vägar och vindkraftverk beräknas att starta under sista kvartalet av 2013 och parken beräknas att vara i drift under senare delen av 2014.

Vindpark Rudet

posted in: Rudet | 0

Vindpark Rudet är belägen i Mariestads kommun, öster om samhället Sjötorp.

Vindparken är delvis placerad inom ett av kommunens utpekade vindbruksområden. Naturen är omväxlande och består till stora delar av produktionsskog med inslag av äldre skog och odlad mark. Närheten till Vänern och den rika fågelfaunan gör att noggranna utredningar av fågelförekomst och flyttsträck genomförs såväl som fladdermusinventeringar. Utredningar av naturvärden, kultur och arkeologi ur såväl upplevelsehänsyn som av vetenskapliga skäl föregår även de Tillståndsansökan.

Hela det föreslagna projektområdet har ett gott vindläge och kommer kunna bidra på ett bra sätt till kommunens mål för förnyelsebar energi. Kommunen ligger inom elområde 3.

Kontaktuppgifter

Tillståndssamordnare: Eva-Maria Arvidsson, Triventus Consulting AB (E-mail: eva-maria.arvidsson@triventus.com Tel: +46 10 45 40 700)

Miljöchef: Staffan Johnson, VindIn AB (E-mail: staffan.johnson@vindin.se )

Projekt chef: Christina Hillforth, VindIn AB (E-mail: christina.hillforth@vindin.se )

Aktuellt just nu

– Samrådsträff med allmänheten genomfördes 4 Juni 2013. Inkomna synpunkter och frågor sammanställs för närvarande.

– Samråd med intressentgrupper startar direkt efter semestrarna. Intresseanmälan lämnas till Eva-Maria Arvidsson

Preliminär tidplan

– Samrådprocessen beräknas pågå till 15 September 2013

– Inlämning av Tillståndsansökan innan årsskiftet 2013/14

Projektutveckling i Österbotten

posted in: Okategoriserade | 0

Vindin verkar för att etablera lönsam kraftproduktion inom Nordpoolområdet och samtidigt öka energitillgången på marknaden. För närvarande pågår projektutveckling för etablering av vindkraftsparker på ett flertal platser i Österbotten.

Inbjudan till visning Solberg

posted in: Solberg | 0

Markägare, Solbergsbor och övriga intresserade hälsas välkomna till en byggvisning med buss, där VindIn AB:s byggledning och Siemens platschef berättar om byggandet av de 30 vindkraftverken på Trattberget/Skallberget.

Tid: Lördagen den 28 juli 2012, ca 13.00 – 15.30 Plats: Påstigning på bussen sker vid Solstrålen i Solberg.

Sista anmälningsdatum är söndagen den 22a Juni.

 

För mer information ladda hem inbjudan (PDF, 0.1 MB)

Upprustning av Gulselevägen, Solberg

posted in: Solberg | 0

Gulselevägen – vägarbeten och transporter 2012 Under våren och sommaren kommer VindIn AB:s entreprenörer att trafikera en sträcka på Gulselevägen med mycket tunga transporter. Det gäller sträckan mellan Degersjö och vår nya uppfart till Skallberget (4,3 km), där vindkraftverken ska stå. Vi har kommit överens med Tärnikberget Samfällighetsförening om upprustning och underhåll av vägen.

Ladda hem detaljerad information (PDF, 0.2MB)

Ansökan för Preem Lysekil inlämnad

posted in: Vindpark Preem Lysekil | 0

En ansökan är nu inlämnad till Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län.

Totalt planerar VindIn uppföra sju vindkraftverk i området, fyra på marker som ägs av Preem AB, och tre på närliggande marker med andra ägare. Alla verken planeras att läggas på höjdområden i området, mellan 40 och 70 m över mark och kommer i huvudsak att anläggas direkt på berg. Den planerade markanvändningen i det aktuella området är tung industri och annan industri med omgivningspåverkan , samt skydds- zoner för dessa.

De viktigaste dokumenten i ansökan är:

TEKNISK BESKRIVNING

Ladda ner den tekniska beskrivningen

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Ladda ner miljökonsekvensbeskrivningen

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar:

• Förekomst av fornlämningar.

• Beskrivning av naturmiljön i området kring verk och vägar; med inventering

av förekomst av olika fågelarter samt markflora, samt värdering av förhållandena i och kring dammarna.

Ladda ner naturinventeringen

• Beräknade ljudnivåer

• Beräknade skuggfrekvenser

• Fotomontage har utförts för att visualisera de planerade verken i omgivningarna.

Ladda ner fotomontage

Bedömningen är att de planerade vindkraftverken ska kunna anläggas och drivas utan att skada fornlämningar eller skyddsvärd natur. De planerade vindkraftverken kommer att ljudnivån 40 dB(A) vid alla fastigheter.

Skuggfrekvenser utöver det som kan anses vara acceptabelt kommer att motverkas genom styrning av verkens drift.

 

Andra relevanta länkar:

Kommunens vindbruksplan

Ladda ner från Lysekils kommuns hemsida

Jens Marquardt, ny VD i VindIn Elnät AB

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Jens Marquardt har utsetts till VD i VindIn Elnät AB med tillträde den 26 januari 2012. Jens efterträder Anders Lundkvist som återgått till LKAB som miljöchef.

Vi tackar Anders för goda insatser och hälsar Jens välkommen in i bolaget.

Samrådsunderlag Vedbo

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Samråd med allmänheten inför VindIns planerade uppförande av vindkraftverk i Vedbo och Aneby, Jönköpings kommun.

Samrådet med allmänheten kommer förutom utskick av detta samrådsunderlag dels att genomföras genom en utställning i Aneby kommunhus under perioden 8 – 21 november, och dels genom ”öppet hus” den 17 november mellan kl. 16.00 och 20.00 på samma plats. Vid det senare tillfället finns representanter från VindIn på plats för att ge information och svara på frågor.

 Ladda hem samrådsunderlaget

Lysekil: Vindkraft och fastighetspriser

posted in: Vindpark Preem Lysekil | 0

Vid samrådet med kringboende i Lysekil den 16 augusti åtog sig VindIn att redovisa rapporter som beskriver hur vindkraftetablering kan inverka på fastighetspriserna i närområdet. Vi vill tipsa på följande rapporter:
Rapport från Svensk Vindenergi sept 2010. ”Vindkraft i sikte. Hur påverkas fastighetspriserna vid etablering av vindkraft?” Författare är T Sigurdson, M Lundberg, E Andersson, K Selstam, E Lundberg, C Wilhelmsson vid konsultföretaget ÅF.

Ladda hem rapporten

Generellt underlag om påverkan på fastighetspriser i området till följd av industrietablering kan ses i en uppsats: J Winstrand. ”The Effects of a Refinery on Property Values – the Case of Sweden” Working Paper 2009:10, Department of Economics, Uppsala Universtitet.

http://swopec.hhs.se/uunewp/abs/uunewp2009_010.htm

Första spadtaget på Trattberget

posted in: Solberg | 0

Första spadtaget är nu taget på Trattberget och byggandet av de nya vindkraftverken kan äntligen börja efter fem års arbete. Det första verket är planerat att vara i drift hösten 2012.

Uppdaterat:

Bygglägesrapport i bild 2011-05-23

Ladda hem bildspelet

Projektering av Vindpark Preem Lysekil framskrider enligt plan

posted in: Vindpark Preem Lysekil | 0

Följande aktiviteter pågår för närvarande:

  • Förprojektering av infrastruktur som vägar och kabelgravar etc. och anslutning till befintligt nät
  • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av effekter på fauna, djurliv, fåglar samt bevarande av fornminnen. – ett antal utredningar pågår inom de olika områdena..
  • Färdigställande av samrådsutställning med fotomontage, kartor och övrigt informationsmaterial till Öppet Hus utställningen

VindIn AB bygger vindkraftspark i Trattberget

posted in: Solberg | 0

VindIn AB, som ägs av ett antal energiintensiva företag i Sverige, har tecknat avtal med Siemens om leverans och uppförande av 30 vindkraftverk. Vindkraftverken kommer att placeras på Trattberget och Skallberget i nordvästra Ångermanland. Effekten är 2,3 MW per verk.

– Området blev tidigt inventerat som ett riksintresse för vindkraft. Efter två års vindmätningar och gott samarbete med Örnsköldsviks kommun, lokala intressen, Vilhelmina Södra Sameby och Svenska Kraftnät är vi nu beredda att uppföra vår första vindkraftspark av större format, säger Anders Lyberg, VD i VindIn AB.

– Vi är stolta och glada över att VindIn valt Siemens som leverantör till deras första riktigt stora vindkraftprojekt. Projektet i Trattberget blir även Siemens största samlade vindkraftspark på land i Sverige och därmed en mycket viktig del i Siemens fortsatta expansionsplaner på den svenska marknaden. Vi uppskattar det förtroende som VindIn och basindustrin visat oss, säger Ulf Troedsson, VD Siemens AB.

För projektet kommer VindIn Elnät AB, ett nybildat dotterbolag till VindIn AB, att uppföra en 220 kV-ledning för anslutning till ett av Svenska Kraftnät förstärkt ställverk. Vägar och fundament färdigställs under 2011. Leverans och montage av vindkraftverken påbörjas under sommaren 2012 med planerad driftsättning innan årsskiftet 2012/2013.

Projektet är det andra i en rad planerade vindkraftsprojekt. Sedan 2009 driver bolaget en vindkraftspark i Skutskär med fem verk och en produktion om 30 GWh/år.

– VindIn arbetar vidare med utveckling av andra projekt med målsättningen att etablera totalt 1 TWh vindkraftsproduktion per år för användning inom den svenska basindustrin, säger Anders Lyberg.

Projektet i Trattberget finansieras av VindIns ägare och Nordea.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lyberg, VD VindIn AB, tel 070-533 68 96 .

Åke Nyhlén, Projektchef VindIn AB, tel 070-580 52 20

Anders Heldemar, Marknad, VindIn AB,  070-555 96 17

Svensk energiintensiv basindustri står bakom VindIn AB. Ägarbolagen består av AGA AB, Billerud AB, Boliden AB, Cementa AB, Korsnäs AB, Holmen AB, KemaNord Kraft AB, LKAB, Preem AB och Stora Enso AB. Bolagens sammantagna elkonsumtion uppgår till cirka 20 TWh.

VindIn AB bildades 2006 som en avknoppning av BasEl i Sverige AB . Företagets affärsidé är att identifiera lämpliga platser samt utveckla, bygga och driva vindkraftverk i Skandinavien, med syfte att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är starta projekt som ett normalår kan producera en terawattimme vindkraft. Alla ägarföretag är även delägare i BasEl AB. Läs mer på  www.vindin.se och www.basel.se

Pressreleasen som PDF

Information om Sävar

posted in: Sävar | 0

VindIn AB har för avsikt att etablera en vindkraftpark omfattande ca 20-40 vindkraftverk inom ett område norr om Ivarsboda i Umeå och Robertsfors kommuner. Verken planeras att nå en totalhöjd om maximalt 200 meter och ha en installerad effekt om ca 2-4 MW/verk. Etableringen kommer preliminärt att ske inom 1-3 år.

Underlag för samråd i Ivarsboda-Gryssjön

VindIn AB har ansökt om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för den planerade verksamheten. För el-anslutning av vindparken kommer tillstånd att sökas enligt ellagen, s.k. nätkoncession för linje. Som en del av tillståndsprocessen genomförs nu samråd med de som kan komma att beröras. Syftet med samrådet är att i ett tidigt skede informera om den planerade verksamheten samt att samla in synpunkter och ytterligare kunskap inför det fortsatta arbetet med att upprätta ansökan.

Marken inom utredningsområdet ägs av dels VindIn genom dess ägarföretag, dels av privata markägare med vilka VindIn tecknat avtal.

Vinddata från energimyndigheten visar på god vindpotential inom utredningsområdet. På grund av de goda vindförutsättningar i området har Statens energimyndighet i samråd med länsstyrelserna pekat ut området som riksintresse för vindbruk.

Mer information med bland annat fotomontage, kartor och samrådsunderlag

VindIn AB förvärvar 10 procent av Blekinge Offshore AB

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Blekinge Offshore AB kommer imorgon den 6 december att lämna in en ansökan om miljötillstånd för Sveriges största havsbaserade vindkraftsprojekt. Samma dag kommer basindustrins vindkraftsbolag VindIn AB att underteckna avtal med Eolus Vind AB och Vingkraft AB om att förvärva 10 procent av aktierna i Blekinge Offshore AB. Härmed inbjudes till presskonferens måndagen den 6 december klockan 11.30 i MMG Marines lokaler i Södra hamnen i Nogersund, Sölvesborg.

Genom bolaget Blekinge Offshore AB bedriver Eolus Vind AB (publ) och Vingkraft AB, projektering och utveckling av Sverige största och ett av världens största havsbaserade vindkraftsprojekt Blekinge Offshore, beläget i Hanöbukten utanför Blekinges kust. VindIn AB, Eolus Vind AB och Vingkraft AB kommer imorgon den 6 december att ingå avtal, varigenom VindIn förvärvar totalt 10 procent av aktierna i Blekinge Offshore AB från de nuvarande ägarna Eolus Vind och Vingkraft. Avtalet innehåller även en option för VindIn att förvärva ytterligare 10 procent av aktierna.

– Vi ser VindIns engagemang i projektet som en tydlig signal på att vi är på väg att realisera Sveriges bästa havsbaserade vindkraftsprojekt, säger Anders Nilsson, Vingkraft AB.

– För att realisera projekt av den här storleken krävs en mängd olika kompetenser. Vi är mycket glada att nu få den elintensiva svenska basindustrins vindkraftsbolag till samarbetspartner, säger Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind AB.
Projektområdet har valts med hänsyn till goda vindförutsättningar, rimliga djup, få motstående intressen och mycket goda möjligheter till elanslutning. Fullt utbyggd skulle elproduktionen från projektet kunna uppgå till cirka 8 TWh per år, vilket kan jämföras med att Sveriges befintliga vindkraftverk beräknas producera drygt 3 TWh 2010.

– Projektets storlek och belägenhet i södra Sverige med mycket goda anslutningsmöjligheter till befintligt elnät gör att detta projekt stämmer väl överens med vårt uppdrag att förse våra ägare med förnybar elproduktion, säger Anders Lyberg, VD Vindin AB.

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken inlämnas till Miljödomstolen i Växjö imorgon den 6 december 2010. Berörda kommuner, Sjöfartsverket och Karlshamns hamn har i samrådsfasen ställt sig positiva till projektet. Försvarsmakten har varit negativ till etableringen i sina initiala yttranden.
– Genom inlämnandet av tillståndsansökan passeras nu en milstolpe i projektets utveckling, säger Anders Nilsson, Vingkraft AB.

Läs mer om projektet Blekinge Offshore på http://www.blekingeoffshore.se
Presskonferens kommer att hållas i Nogersund måndagen den 6 december kl 11.30.

Adress:
MMG Marine
Södra Hamnen, Nogersund
294 95 SÖLVESBORG

För ytterligare information, kontakta:
Anders Lyberg, VD, VindIn AB Tel: 08 – 625 68 57
Gustaf Ekberg, VD, Eolus Vind AB, Tel: 0705 – 54 00 46
Anders Nilsson, Vingkraft AB, Tel: 0733 – 27 77 96

VindIn AB är ett vindkraftsbolag med ett flertal energiintensiva bolag i Sverige från bland annat gruv-, stål-, pappersmasse- och kemiindustrin som delägare ( Akzo Nobel, AGA, Billerud, Boliden, Cementa, Holmen, Korsnäs, LKAB, Preem och Stora Enso.) Tillsammans förbrukar bolagen cirka 20 TWh el per år. VindIn har som uppgift att identifiera projekt med stor vindkraftspotential samt att vara med i utveckling, anläggande och driften av dessa projekt i syfte att leverera elkraft till ägarföretagen. Samtliga delägare i Vindin är även delägare i BasEl AB.
Mer information finns på http://www.vindin.se.

Eolus Vind AB (publ) är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Eolus har medverkat vid etableringen av ca 260 vindkraftverk. Eoluskoncernens egna vindkraftverk producerar ca 81 GWh miljövänlig el. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna http://www.eolusvind.com

Vingkraft AB är ett Sölvesborgbaserat företag med fem års erfarenhet inom vindkraftsbranschen. Bolaget har en stark lokal förankring i Blekinge och företagets inriktning är att initiera och förverkliga vindkraftparker, främst i Blekinge och på Öland. 2008 tog bolaget initiativet till projektet Blekinge Offshore.

VindIn AB förvärvar 10 procent av Blekinge Offshore AB

posted in: Blekinge Offshore | 0

Blekinge Offshore AB kommer imorgon den 6 december att lämna in en ansökan om miljötillstånd för Sveriges största havsbaserade vindkraftsprojekt. Samma dag kommer basindustrins vindkraftsbolag VindIn AB att underteckna avtal med Eolus Vind AB och Vingkraft AB om att förvärva 10 procent av aktierna i Blekinge Offshore AB. Härmed inbjudes till presskonferens måndagen den 6 december klockan 11.30 i MMG Marines lokaler i Södra hamnen i Nogersund, Sölvesborg. Genom bolaget Blekinge Offshore AB bedriver Eolus Vind AB (publ) och Vingkraft AB, projektering och utveckling av Sverige största och ett av världens största havsbaserade vindkraftsprojekt Blekinge Offshore, beläget i Hanöbukten utanför Blekinges kust. VindIn AB, Eolus Vind AB och Vingkraft AB kommer imorgon den 6 december att ingå avtal,
varigenom VindIn förvärvar totalt 10 procent av aktierna i Blekinge Offshore AB från de nuvarande ägarna Eolus Vind och Vingkraft. Avtalet innehåller även en option för VindIn att förvärva ytterligare 10 procent av aktierna.

– Vi ser VindIns engagemang i projektet som en tydlig signal på att vi är på väg att realisera Sveriges bästa havsbaserade vindkraftsprojekt, säger Anders Nilsson, Vingkraft AB.
– För att realisera projekt av den här storleken krävs en mängd olika kompetenser. Vi är mycket glada att nu få den elintensiva svenska basindustrins vindkraftsbolag till samarbetspartner, säger Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind AB. Projektområdet har valts med hänsyn till goda vindförutsättningar, rimliga djup, få motstående intressen och mycket goda möjligheter till elanslutning.

Fullt utbyggd skulle elproduktionen från projektet kunna uppgå till cirka 8 TWh per år, vilket kan jämföras med att Sveriges befintliga vindkraftverk beräknas producera drygt 3 TWh 2010.
– Projektets storlek och belägenhet i södra Sverige med mycket goda anslutningsmöjligheter till befintligt elnät gör att detta projekt stämmer väl överens
med vårt uppdrag att förse våra ägare med förnybar elproduktion, säger Anders Lyberg, VD Vindin AB.

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken inlämnas till Miljödomstolen i Växjö imorgon den 6 december 2010. Berörda kommuner, Sjöfartsverket och Karlshamns hamn har i samrådsfasen ställt sig positiva till projektet. Försvarsmakten har varit negativ till etableringen i sina initiala yttranden.
– Genom inlämnandet av tillståndsansökan passeras nu en milstolpe i projektets utveckling, säger Anders Nilsson, Vingkraft AB.
Läs mer om projektet Blekinge Offshore på http://www.blekingeoffshore.se

Presskonferens kommer att hållas i Nogersund måndagen den 6 december kl 11.30. Adress: MMG Marine Södra Hamnen, Nogersund 294 95 SÖLVESBORG

För ytterligare information, kontakta:
Anders Lyberg, VD, VindIn AB Tel: 08 – 625 68 57
Gustaf Ekberg, VD, Eolus Vind AB, Tel: 0705 – 54 00 46
Anders Nilsson, Vingkraft AB, Tel: 0733 – 27 77 96

VindIn AB är ett vindkraftsbolag med ett flertal energiintensiva bolag i Sverige från bland annat gruv-, stål-, pappersmasse- och kemiindustrin som delägare ( Akzo Nobel, AGA, Billerud, Boliden, Cementa, Holmen, Korsnäs, LKAB, Preem och Stora Enso.) Tillsammans förbrukar bolagen cirka 20 TWh el per år. VindIn har som uppgift att identifiera projekt med stor vindkraftspotential samt att vara med i utveckling, anläggande och driften av dessa projekt i syfte att leverera elkraft till ägarföretagen. Samtliga delägare i Vindin är även delägare i BasEl AB.
Mer information finns på http://www.vindin.se. Eolus Vind AB (publ) är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Eolus har medverkat vid etableringen av ca 260 vindkraftverk.
Eoluskoncernens egna vindkraftverk producerar ca 81 GWh miljövänlig el. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna http://www.eolusvind.com

Vingkraft AB är ett Sölvesborgbaserat företag med fem års erfarenhet inom vindkraftsbranschen. Bolaget har en stark lokal förankring i Blekinge och företagets inriktning är att initiera och förverkliga vindkraftparker, främst i Blekinge och på Öland. 2008 tog bolaget initiativet till projektet Blekinge Offshore.

Pressrelease: Markägare i Sävar och VindIn AB i sammarbete

posted in: Sävar | 0

Markägare i Sävar och VindIn AB i samarbete för vindkraftsprojekt.
18 markägare i Sävar och Holmen AB har tillsammans med svensk basindustris Vindkraftsbolag VindIn AB signerat en överenskommelse om att utveckla ett vindkraftsprojekt mellan byn Sävar och Norum.

Avtalet syftar till att med vindmätningar av området mellan Sävar och Norum verifiera om det av Energimyndigheten klassade riksintresseområdet för vindkraft kan bekräftas.

Parallellt med de vindmätningar som kommer att pågå under minst ett år kommer ett projekt omfattande 15 – 25 vindkraftsverk att beredas vilket innebör att en fullständig miljöprövning av projektet kommer att tillställas länsstyrelsen. Verken planeras kommer att ha en maximal höjd om 170 m med en installerad effekt om 2 – 4 MW/verk. Beroende parkens slutliga utformning kan en årsproduktion om närmare 150 GWh, motsvarande en förbrukning hos 7 500  eluppvärmda villor, förhoppningsvis kunna etableras inom 2-3 år. Allt förutsatt att vindresurserna kan bekräftas och att miljötillstånd erhålls. Vindkraftsparken kommer sannolikt att anslutas till regionnätet via det existerande ställverket i Sävar.

– Vi ser samarbetet med basindustrin som en stor möjlighet använda våra skogsmarker för såväl fortsatt normalt skogsbruk som ny uthållig förnyelsebar kraftproduktion. Vi ser det också som en fördel att projektet kan stärka förutsättningarna för vår svenska basindustri, säger talesmannen för markägarna, Nils Kriström.

– För basindustrierna har vi funnit en stark kombination och sammanhållning av markägare som är villiga att delta i utveckling av ett potentiellt mycket bra vindkraftsprojekt. Med detta projekt hoppas vi kunna bidra till att bredda vår långsiktiga kraftförsörjning, aktivt bidra till de mycket högt ställda nationella miljömålen och samtidigt stärka den ekonomiska basen för samarbetande markägare och indirekt för regionen, säger Anders Lyberg VD för VindIn AB.

 

För ytterligare upplysningar kontakta:

Anders Lyberg, VD VindIn AB
telefon: 070-533 68 96

Åke Nyhlén, Proj.chef VindIn AB
telefon: 070-580 52 20

Anders Lundkvist, Miljöchef VindIn AB
telefon: 070-619 21 25

Brynolf Alexandersson, Holmen AB Energi
telefon: 076-110 55 01

Nils Kriström, Sävar
telefon: 070-394 87 39

Tage Forsmark, Sävar
telefon: 070-370 54 42

VindIn AB ägs av 10  svenska energiintensiva basindustrier vilka tillsammans årligen har ett elbehov om 17 000 GWh/år (12 % av den svenska elanvändningen). Ägarbolagen i VindIn söker genom olika vindkraftsprojekt säkra sin långsiktiga kraftanskaffning för att kunna bibehålla sin framtida konkurrenskraft. Bland de delägda bolagen som även är aktiva i Norra Sverige märks Holmen, LKAB, Boliden, AGA och Cementa.

Vindkraftsparken ’ENADE’ i Skutskär invigd

posted in: Skutskär | 0

Måndagen den 9 November invigdes VindIns första kommersiella vindkraftspark i Skutskär. Statssekreterare Ola Alterå klippte banden inför glada delägare och andra intressenter. Nu kan vindens energi omvandlas till förnyelsebar el i många år framåt på denna vackra sait.

Parken, ”ENADE” har varit i kommersiell drift sedan 8 Oktober och har redan hunnit bevisa att den har en bra produktionsförmåga och att den fysiska inmatningen direkt till Skutskärs massabruk sker utan några som helst störningar för bruket. Variationer i konsumtion i bruket stör, rent elektriskt, samtidigt inte heller vindkraftsverken. En bra samverkan!

Mer information från media.

GD.se
Sveriges Television

Pressrelease: VindIn söker partners

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Vindkraftsbolaget VindIn går från ord till handling. En rad konkreta steg tas nu för att förverkliga målet att bygga en årskapacitet motsvarande 1 TWh:

•  Den första vindkraftsparken i Skutskär en mil söder om Gävle har just driftsatts
•  Miljötillståndsansökan är inlämnad för den första större vindkraftsparken i Solberg tio mil väster om Örnsköldsvik.
•  Ytterligare några projekt är under utveckling, lokaliserade i närheten av våra ägares verksamheter.

VindIn noterar också ett ökat intresse hos markägare att teckna nyttjanderättsavtal med en projektör som har såväl kapacitet som vilja att bygga och långsiktigt äga vindkraftverken.

Våra ägare har ett stort intresse av att vi nu avancerar i våra planer. Tecknande av ett antal nya arrendeavtal kommer att utgöra ett viktigt komplement till de marker som våra ägare kan ställa till förfogande, säger Anders Lyberg, VD för VindIn.
Flera markägare har avtal med andra aktörer som nu löper ut eller sägs upp. VindIn vänder sig under hösten både till dessa och till andra markägare med goda vindlägen som har intresse av att teckna arrendeavtal för uppförande av vindkraftverk.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lyberg, VD, VindIn, 070‐533 68 96
Anders Heldemar, Marknadschef, VindIn, 070‐555 96 17
Rikard Nilsson, Mark‐ och tillståndsfrågor, VindIn, 070‐639 21 17

Svensk energiintensiv basindustri står bakom VindIn AB. Ägarbolagen utgörs av AGA AB, Billerud AB, Boliden AB, HeidelbergCement Sweden AB, Korsnäs AB, Holmen AB, KemaNord kraft AB, LKAB, Preem AB och Stora Enso AB. Bolaget bildades 2006 som en avknoppning av BasEl i Sverige AB. Bolagens sammantagna elkonsumtion uppgår till ca 25 TWh. Vindkraft kommer att få en allt större betydelse för att säkra bolagens elbehov.

Skutskärs Vindkraftspark ”ENADE” nu i full drift!

posted in: Skutskär | 0

Sedan Torsdagen den 8 Oktober 2009 är nu Vindkraftsparken i Skutskär i full drift. De fem vindkraftsverken ger redan från drygt 10 m/sek tillsammans nära 10 MW förnyelsebar elkraft – direkt in till det lokala ställverket i Skutskärs massabruk. Produktionsstarten har gått mycket bra och utan några som helst störningar.

Samebyar och basindustrin i gemensamt vindkraftsprojekt

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Samebyar och basindustrin i gemensamt vindkraftsprojekt.

Samebyarna Sörkaitum och Sirges samt Svenska Samernas Riksförbund (SSR) har tillsammans med basindustriernas vindkraftsbolag, VindIn AB, tecknat ett samarbetsavtal för att utvärdera möjligheterna att etablera en vindkraftspark i nedre Suorvamagasinet i övre Luleälven.

Avtalet syftar till att kartlägga de ekonomiska och sociala förutsättningarna för en större vindkraftspark i Suorvamagasinet. Redan idag används magasinet för vattenkraft. I nära samarbete med samer och berörda kommuner ska vindresurserna kartläggas och förutsättningarna för miljöanpassad vindkraftsproduktion belysas. Produktionsmöjligheterna i nedre Suorvamagasinet bedöms till mellan 500 – 1000 GWh/år motsvarande elbehovet i en svensk stad med 50 000 – 100 000 innevånare.

– Vi ser samarbetet med basindustrin som en stor möjlighet att ytterligare använda ett redan exploaterat renbetesland i en modern samarbetsform som kan tillföra våra samebyar affärsmöjligheter och arbetstillfällen. Vi ser det också som en fördel att projektet kan stärka förutsättningarna för vår svenska basindustri, säger samebyarnas ordföranden Bertil Pittsa och Bertil Kielatis

– Vi är mycket nöjda över resultatet av de respektfulla förhandlingar som har bedrivits mellan samebyarna som sakägare och VindIn. Grunden är nu lagd för en framtida vinn -vinn situation säger Anders Blom, Förbundsdirektör i SSR

– För basindustrierna har vi funnit en unik kombination av bra sakkunniga samarbetspartners och goda produktionsförut-sättningar. Med detta projekt hoppas vi kunna bidra till att bredda vår långsiktiga kraftförsörjning, aktivt bidra till de mycket högt ställda nationella miljömålen och samtidigt stärka den ekonomiska basen för samarbetande samebyar och regionen, säger Anders Lyberg VD för VindIn AB.

Inledningsvis kommer vindmätning att etableras i dalgången parallellt med förstudier av byggnadstekniska förutsättningar och konsekvensanalyser för övriga aktörer och verksamheter i området.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Bertil Pittsa, ordf. Sörkaitum  telefon: 0702-112 175
Bertil Kielatis, ordf. Sirges   telefon: 0703-986 587
Anders Blom, Förbundsdirektör SSR   telefon: 0705-144 480
Anders Lyberg, VD VindIn AB        telefon: 0705-336 896
Anders Heldemar, AU VindIn AB  telefon: 0705-559 617

Vindkraftverken i skutskär under uppförande – produktionsstart under 2009

posted in: Skutskär | 0

Byggnationer för uppförande av de 5 vindkraftsverken i vid Stora Enso massabruk i Skutskär pågår för fullt. Gjutning av fundamenten påbörjas direkt efter midsommar. I månadsskiftet augusti/september levereras de fem 2 MW-maskinerna från
Vestas för montage.
Projektet är VindIns första projekt som kommer i drift med en förväntad produktion är närmare 30 000 MWh/år.

VindIn AB köper vindkraftverk av Vestas för vindkraftspark i Skutskär

posted in: Skutskär | 0

VindIn AB köper vindkraftverk av Vestas för vindkraftspark i Skutskär.

VindIn AB, som ägs av ett antal energiintensiva företag i Sverige, har tecknat ett avtal med Vestas om leverans och uppförande av fem st Vestas V90-2.0 MW vindkraftverk med 105 m
tornhöjd som ska placeras i Skutskär.
– Marken där kraftverken placeras ägs av Stora Enso, ett av ägarföretagen i VindIn, och den elkraft som ska produceras kommer på ett kostnadseffektivt sätt att matas in direkt till Stora Ensos massabruk, säger Mats Gustavsson, styrelseordförande VindIn AB samt VD i BasEl AB.

– Vi är stolta och glada över att VindIn valt Vestas som leverantör till deras allra första vindkraftprojekt. Detta är början på ett långsiktigt samarbete och vi ser naturligtvis mycket positivt på VindIns framtida utbyggnadsplaner. Projektet i Skutskär ligger väl i linje med Vestas egna planer för den Svenska marknaden och vi är tacksamma för det förtroende som VindIn och basindustrin visat  oss, säger Klaus Steen Mortensen, VD Vestas Northern Europe AB.

Leveransen av verken kommer att ske under kommande höst för att kunna tas i full drift under oktober månad. Projektet är det första i en rad planerade vindkraftsprojekt som drivs av VindIn. Förväntad produktion i Skutskär är ca 30 GWh/år.

Projektet finansieras förutom av VindIns ägare, av den norska banken DnB NOR.
– VindIn arbetar dessutom vidare med utveckling av andra projekt med målsättningen att etablera totalt 1 TWh vindkraftsproduktion per år för användning inom den svenska basindustrin, säger Mats Gustavsson .

VindIn AB    Telefon 08-625 68 57
c/o Heidelberg Cement Sweden AB    E-post: anders.lyberg@vindin.se
Box 47055
100 74 Stockholm

För ytterligare information kontakta:
Mats Gustavsson, styrelseordförande VindIn AB samt VD i BasEl AB, tel 08-610 15 15, eller Anders Lyberg, VD VindIn AB  tel 08- 625 68 57 .

VindIn AB ägs gemensamt av tio energiintensiva företag i Sverige. Företagets affärsidé är att identifiera lämpliga platser samt utveckla, bygga och driva vindkraftverk i Skandinavien, med syfte att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att inom fem år starta projekt som ett normalår kan producera en tera-wattimme (TWh) vindkraft. Alla ägarföretag är även delägare i BasEl AB. Läs även mer på  www.vindin.se  och  www.basel.se

Scandem blir balansansvarig för VindIn ABs vindkraftsprojekt

posted in: Aktuellt Vindin, Press | 0

Scandem blir balansansvarig för VindIn ABs vindkraftsprojekt i Sverige 

Energimäklarföretaget Scandem har fått uppdraget att för VindIn ABs räkning ansvara för produktionsplanering och avräkningen av de vindkraftsprojekt som
VindIn AB planerar att uppföra runt om i Sverige.

VindIn AB är ett av de projekt som Basindustrins elbolag BasEl AB bildat med syfte att öka tillgången på förnyelsebar el på den Nordiska elmarknaden.

– Vi är mycket glada över att ha fått det här uppdraget, säger Roger Karlsson, VD i Scandem. Det här avtalet stärker ytterligare vår position som en ledande service leverantör och rådgivare till företag som producerar förnyelsebar energi. Sedan
tidigare har vi i Scandem även fått förtroendet att hantera flera av BasEl-företagens konsumtionsplanering.

– Vi bedömer att vi kommer att få låga balanskraftskostnader tillsammans med god service i och med den här överenskommelsen, säger Anders Lyberg, VD i VindIn. Vi tror också att samarbetet med Scandem erbjuder ytterligare  utvecklingsmöjligheter i framtiden.

 

För ytterligare information, kontakta:

Roger Karlsson, VD i Scandem, telefon 019-12 19 45, mobiltelefon 070-680 17 01
Anders Lyberg, VD i VindIn AB, telefon 08 – 625 68 57

Scandem AB bildades 1995 och är idag ett av Nordens största konsultföretag inom energiförvaltning. Scandem är mäklare på den nordiska elbörsen NordPool och erbjuder elhandel, prissäkring och handel med utsläppsrätter och elcertifikat. Scandem har Finansinspektionens tillstånd till att bedriva värdepappershandel för annans räkning. Företaget är lokaliserat till Örebro och har tretton anställda.

VindIn AB är den energiintensiva industrins satsning på att identifiera, utveckla, bygga och driva vindkraftverk i Skandinavien i syfte att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att uppföra vindkraftverk som ett normalår kan producera en terawattimme (TWh) vindkraft.