NTR ny ägare av Vindin AB med dotterbolag

posted in: Aktuellt Vindin | 0
NTR har förvärvat Vindin AB med dotterbolag.

Förvärvet inkluderar de tre driftsatta parkerna, Trattberget (69 MW) beläget i Örnsköldsvik kommun, Skutskär (10 MW) beläget i Älvkarleby kommun och Svalskulla (15 MW), beläget i Närpes stad, Österbotten i västra Finland samt projektklustret, Norra Vedbo som NTR beräknar kunna driftsätta under 2021.

NTR är en investerare i hållbar infrastruktur och en kapitalförvaltare som förvärvar, bygger och förvaltar projekt inom förnybar energi. NTR har byggt och driftsatt 2 GW inom vindkraft och solkraft med en geografisk spridning över hela Europa och USA.

”Vindins organisation ser fram emot att samarbeta med de nya ägarna NTR i den fortsatta driften av befintliga parker och utvecklingen av Norra Vedbo”, säger David Timner, VD Vindin AB.

Den befintliga Vindin organisationen och dess nuvarande kontaktytor i Sverige och Finland förblir tillsvidare oförändrade.

Press Release på svenska >>>

 

NTR new owner of Vindin AB and it’s subsidiary companies

The investment includes the three operational projects, Trattberget (69 MW) located in the Örnsköldsvik municipality; Skutskär (10 MW) based at the Swedish town’s port in Medora Bay; and Svalskulla (15 MW), located in the Ostrobothnia region of Finland, and the development project cluster, Norra Vedbo which NTR expects to bring into operation in 2021.

“The organization of Vindin look forward to work with the new owners NTR, when continuing operating the existing assets and to bring forward the realisation of the Norra Vedbo project”, says David Timner, CEO Vindin AB.

Existing points of contact at Vindin in Sweden and Finland will continuously remain unchanged.

Press Release in english >>>

Ny VD för Vindin AB

posted in: Aktuellt Vindin | 0

David Timner tillträder som VD för Vindin AB den 1/1 2018. Nuvarande VD Anders Lyberg går samma datum i pension. David har varit ekonomidirektör på Vindin sedan 2014.

Fortum ostaa tuulivoimayhtiöitä Pohjanmaalta ja aloittaa yhteistyön VindInyhtiön

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Fortum Power and Heat Oy ostaa kuusi Pohjanmaalla toimivaa tuulivoimayhtiötä ja aloittaa samalla tiiviin yhteistyön VindIn Ab/Oy:n kanssa.

Hankinnan myötä Fortum saa omistukseensa yhtiöt VindIn Pörtom Ab/Oy, VindIn Kalax Ab/Oy, VindIn Pjelax Ab/Oy, VindIn Böle Ab/Oy, VindIn Poikel Ab/Oy ja VindIn Molpe Ab/Oy. Nämä kaikki tuulivoimayhtiöt ovat vielä hankekehitysvaiheessa. Tuulipuistojen rakentamista koskevat investointipäätökset voidaan tehdä vasta, kun tarvittavat luvat ovat saaneet lainvoiman.

VindIn vastaa jatkossakin edellä mainittujen tuulipuistojen kehittämisestä Fortumin laaja-alaisen osaamisen tuella. ”VindIn-yhtiön toimiston ja organisaation toiminta Närpiössä sekä sitoutuminen tuulivoiman kehittämiseen Pohjanmaalla jatkuu entisellään. Yhteistyössä Fortumin kanssa meillä on entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa tuulipuistoja, joiden suunnittelun VindIn on aloittanut Pohjanmaalla”, kertoo VindInin projektipäällikkö Christina Hillforth.

”Arvostamme monipuolista kokemusta, jota VindIn on hankkinut kehittäessään tuulivoimahankkeita hyvässä yhteistyössä paikallisten maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa. Samaa hyvää yhteistyötä haluamme mekin jatkaa ja kehittää uusiutuvaa sähköntuotantoa Närpiössä, Korsnäsissä ja Maalahdessa yhdessä paikallisten toimijoiden ja VindInin kanssa. Fortum rakentaa parhaillaan tuulivoimaa Ruotsissa ja Norjassa –  toivottavasti pian myös Etelä-Pohjanmaalla”, sanoo tuulivoiman kehityspäällikkö Mikko Iso-Tryykäri Fortumilta.

”VindIn valitsi yhteistyökumppanikseen Fortumin, joka VindInin omistajayhtiöiden tapaan edistää kestävää kehitystä ja uusiutuvaa sähköntuotantoa. Lisäksi Fortum tuntee hyvin Suomen sähkömarkkinat ja on Suomessa merkittävä ja luotettava toimija. Kehittämällä kustannustehokasta tuulivoimaa vahvistamme Pohjolassa toimivien omistajayhtiöidemme maailmanlaajuista kilpailukykyä”, VindIn Ab/Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mats Gustavsson toteaa.

Lisätietoja: Christina Hillforth, Projektipäällikkö, VindIn Ab/Oy, christina.hillforth@vindin.se, puh. +46 709 577 537,   Mikko Iso-Tryykäri,  Kehityspäällikkö, Fortum Wind,  mikko.iso-tryykari@fortum.com, puh. 050 453 2650

 

Fortum köper Vindkraftbolag i Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Fortum Power and Heat Oy köper 6 vindkraftbolag i Österbotten och ingår samtidigt nära samarbete med Vindin Ab/Oy.

Genom affären blir Fortum ägare av följande vindkraftbolag Vindin Pörtom Ab/Oy, Vindin Kalax Ab/Oy, Vindin Pjelax Ab/Oy, Vindin Böle Ab/Oy, Vindin Poikel Ab/Oy, Vindin Molpe Ab/Oy. Samtliga vindkraftbolag bedriver ännu projektutveckling och investeringsbeslut att bygga vindkraftparkerna kan tas först när nödvändiga tillstånd har vunnit laga kraft.

Vindin kommer fortsatt att ansvara för utvecklingen av samtliga ovan listade vindparker stärkta av den breda kompetens som finns inom Fortum.

”Vindin bibehåller sin verksamhet i Närpes i form av kontor, organisation och engagemang för att utveckla vindkraft i Österbotten. Genom ett nära samarbete med Fortum stärker vi ytterligare möjligheterna att driftsätta samtliga parker som Vindin initierat i Österbotten”, säger Christina Hillforth, Projekt Direktör Vindin.

”Vi uppskattar Vindins goda erfarenheter från att utveckla vindkraftprojekt i nära samarbete med lokala markägare och andra aktörer. Tillsammans med Vindin vill vi bibehålla en god samarbetsanda och utveckla förnyelsebar elproduktion i Närpes, Korsnäs och Malax. Fortum satsar idag på att bygga vindkraft i Sverige och i Norge, och förhoppningsvis snart i Syd-Österbotten”, säger Mikko Iso-Tryykäri, Utvecklingschef på Fortum Wind.

”Vindin valde att ingå samarbete med Fortum då de liksom Vindins ägarbolag värnar hållbar utveckling och förnybar elproduktion. Därtill har Fortum även som stor och erkänd finländsk kraftaktör en god och viktig kunskap om den finländska elmarknaden. Genom utvecklingen av kostnadseffektiv vindkraft skapar vi global konkurrenskraft till våra ägarbolag med säte i Norden”, säger Mats Gustavsson styrelseordförande Vindin Ab/Oy.

För mer information kontakta, Christina Hillforth, Projekt Direktör Vindin Ab/Oy, christina.hillforth@vindin.se, +46 709 577 537 eller Mikko Iso-Tryykäri, Utvecklingschef Fortum Wind, mikko.iso-tryykari@fortum.com, 050 453 2650

 

Låga ljudnivåer vid Svalskulla vindkraftpark

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Bullermätningar har genomförts vid Svalskulla vindkraftpark i Närpes som består av 5 vindkraftverk. Mätningarna visar att ljudnivåerna är under gällande riktvärden och åtgärdsgränser för buller samt är lägre än de nivåer som beräknats i planeringsskedet.

VindIn har låtit FCG (Finnish Consulting Group) genomföra en bullermätning vid Svalskulla vindpark. Bullermätningarna har utförts i enlighet med Miljöministeriets anvisningar 4/2014 ”Mätningar av bullernivån från vindkraftverk vid objekt som utsätts”.

För de kraftverk som planeras idag är riktvärdet nattetid 40 dB vid 8 m/s, oberoende av bostadens användningsändamål.  Riktvärdet 8 m/s kommer från att vid högre vindhastigheten börjar bakgrundsljudet dominera över vindkraftverkens ljud.

Mätningar genomfördes vid närmaste bostad, 1,1 km från vindkraftparken. Dessutom gjordes en mätpunkt bara 520 meter från parken. Denna mätpunkt avsågs ligga där det beräknade värdet var 40 dBA, men hamnade p.g.a. naturens beskaffenheter något närmare varför ett värde strax över 40 dBA kunde förväntas.

Vid mätningen vid närmaste bostad uppgick ljudnivån till 31,9 dBA, varav turbinernas andel av det totala ljudet var ca 29 dBA. Värdena är justerade till en vindhastighet på 8 m/s i enlighet med anvisningarna. Detta innebar att varken riktvärden eller åtgärdsgränser för buller överskrids.  Inte heller riktvärdena avseende lågfrekvent buller överskreds. Efter en frekvensanalys av bullret konstaterades det att ljudet inte innehåller en hög andel av enskilda frekvenser vilket i så fall skulle upplevas mer störande.

Vid mätpunkten placerad bara 520 meter från parken uppmättes ljudnivån 39,6 dBA, varav turbinernas andel av det totala ljudet var ca 38 dBA. Den uppmätta nivån var alltså under den i planeringsskedet beräknade nivån.

  • Vi ser här att de bullernivåer vi mäter upp när vindkraftverken är i drift är lägre än vad som beräknats i planeringsskedet Detta har vi också noterat vid mätningar utförda på vår stora park på 30 vindkraftverk på  Trattberget i Sverige, säger Christina Hillforth projektdirektör på VindIn.
  • Vi har inte haft några klagomål på buller från närboende runt Svalskulla vindkraftpark och även om vi inte varit oroliga för förhöjda bullernivåer känns det bra att vi nu även kunnat göra mätningar som säkerställer detta, fortsätter Christina. Detta är erfarenheter som både vi och myndigheterna har nytta av vid framtida utbyggnad av vindkraftanläggningar i regionen.

 

Mer information:

Christina Hillforth
Tel +46 70 9577537
Christina.hillforth@vindin.se

Vindin Ab/Oy deltar på Företagardagen i Malax 5 september 2015

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Företagardagen har firats i Finland sedan 1997.

Malax kommun uppmärksammar den nationella Företagardagen med evenemanget Kringvind för att uppmärksamma vindföretagandet. I evenemanget, som är en öppet hus-tillställning samarbetar Malax med flera vindkraftbolag som etablerar sig i Malax och med YA! Yrkesakademins vindkraftmontörer som berättar hur man arbetar med service och underhåll av vindkraftverk.

Arrangemanget hålls i Åminne folkpark kl 11.00-14.30.

 

 

Vindin Ab/Oy deltog på Tomatkarnevalen i Närpes 2015

posted in: Aktuellt Vindin, Okategoriserade | 0

Första helgen i juni 2015 ordnades traditionsenlig Tomatkarneval i Närpes, Finland. Vindin Ab/Oy deltog. I tältet fanns fotografier och fakta från bygget av Svalskullaparken, om Svalskullaparkens drift, information om Vindins planer i Österbotten, om hur Vindin gör nätanslutningar mm.

Liksom i fjol fanns det även i år möjlighet för barn att rita teckningar.

Vi hade en frågesport om vindkraft i allmänhet, om Svalskullaparken och om Vindin Ab/Oy:s planer i Österbotten framöver. Frågesporten var populär och gav möjlighet till diskussion om vindkraft. Anders Greggas från Kalax vann frågesporten. Grattis Anders!

Vindin Ab Oy förstärker närvaron i Närpes, Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin, Press | 0

Utvecklingen i Vindins projekt i Närpes har gjort att det finns behov av en ökad närvaro på kontoret i Närpes. Därför har Vindin Ab Oy valt att anställa två personer, Mila Segervall och Fredrik Segervall, för att stärka upp verksamheten.

Mila Segervall ansvarar för kommunikation och administration. Hon tillträdde sin tjänst måndagen den 18 maj. Fredrik Segervall tillträder sin tjänst som projektledare den 1 augusti.

Kontoret kommer i fortsättningen att vara öppet måndagar-torsdagar 09.00-16.00.