Låga ljudnivåer vid Svalskulla vindkraftpark

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Bullermätningar har genomförts vid Svalskulla vindkraftpark i Närpes som består av 5 vindkraftverk. Mätningarna visar att ljudnivåerna är under gällande riktvärden och åtgärdsgränser för buller samt är lägre än de nivåer som beräknats i planeringsskedet.

VindIn har låtit FCG (Finnish Consulting Group) genomföra en bullermätning vid Svalskulla vindpark. Bullermätningarna har utförts i enlighet med Miljöministeriets anvisningar 4/2014 ”Mätningar av bullernivån från vindkraftverk vid objekt som utsätts”.

För de kraftverk som planeras idag är riktvärdet nattetid 40 dB vid 8 m/s, oberoende av bostadens användningsändamål.  Riktvärdet 8 m/s kommer från att vid högre vindhastigheten börjar bakgrundsljudet dominera över vindkraftverkens ljud.

Mätningar genomfördes vid närmaste bostad, 1,1 km från vindkraftparken. Dessutom gjordes en mätpunkt bara 520 meter från parken. Denna mätpunkt avsågs ligga där det beräknade värdet var 40 dBA, men hamnade p.g.a. naturens beskaffenheter något närmare varför ett värde strax över 40 dBA kunde förväntas.

Vid mätningen vid närmaste bostad uppgick ljudnivån till 31,9 dBA, varav turbinernas andel av det totala ljudet var ca 29 dBA. Värdena är justerade till en vindhastighet på 8 m/s i enlighet med anvisningarna. Detta innebar att varken riktvärden eller åtgärdsgränser för buller överskrids.  Inte heller riktvärdena avseende lågfrekvent buller överskreds. Efter en frekvensanalys av bullret konstaterades det att ljudet inte innehåller en hög andel av enskilda frekvenser vilket i så fall skulle upplevas mer störande.

Vid mätpunkten placerad bara 520 meter från parken uppmättes ljudnivån 39,6 dBA, varav turbinernas andel av det totala ljudet var ca 38 dBA. Den uppmätta nivån var alltså under den i planeringsskedet beräknade nivån.

  • Vi ser här att de bullernivåer vi mäter upp när vindkraftverken är i drift är lägre än vad som beräknats i planeringsskedet Detta har vi också noterat vid mätningar utförda på vår stora park på 30 vindkraftverk på  Trattberget i Sverige, säger Christina Hillforth projektdirektör på VindIn.
  • Vi har inte haft några klagomål på buller från närboende runt Svalskulla vindkraftpark och även om vi inte varit oroliga för förhöjda bullernivåer känns det bra att vi nu även kunnat göra mätningar som säkerställer detta, fortsätter Christina. Detta är erfarenheter som både vi och myndigheterna har nytta av vid framtida utbyggnad av vindkraftanläggningar i regionen.

 

Mer information:

Christina Hillforth
Tel +46 70 9577537
Christina.hillforth@vindin.se