Låga ljudnivåer vid Svalskulla vindkraftpark

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Bullermätningar har genomförts vid Svalskulla vindkraftpark i Närpes som består av 5 vindkraftverk. Mätningarna visar att ljudnivåerna är under gällande riktvärden och åtgärdsgränser för buller samt är lägre än de nivåer som beräknats i planeringsskedet.

VindIn har låtit FCG (Finnish Consulting Group) genomföra en bullermätning vid Svalskulla vindpark. Bullermätningarna har utförts i enlighet med Miljöministeriets anvisningar 4/2014 ”Mätningar av bullernivån från vindkraftverk vid objekt som utsätts”.

För de kraftverk som planeras idag är riktvärdet nattetid 40 dB vid 8 m/s, oberoende av bostadens användningsändamål.  Riktvärdet 8 m/s kommer från att vid högre vindhastigheten börjar bakgrundsljudet dominera över vindkraftverkens ljud.

Mätningar genomfördes vid närmaste bostad, 1,1 km från vindkraftparken. Dessutom gjordes en mätpunkt bara 520 meter från parken. Denna mätpunkt avsågs ligga där det beräknade värdet var 40 dBA, men hamnade p.g.a. naturens beskaffenheter något närmare varför ett värde strax över 40 dBA kunde förväntas.

Vid mätningen vid närmaste bostad uppgick ljudnivån till 31,9 dBA, varav turbinernas andel av det totala ljudet var ca 29 dBA. Värdena är justerade till en vindhastighet på 8 m/s i enlighet med anvisningarna. Detta innebar att varken riktvärden eller åtgärdsgränser för buller överskrids.  Inte heller riktvärdena avseende lågfrekvent buller överskreds. Efter en frekvensanalys av bullret konstaterades det att ljudet inte innehåller en hög andel av enskilda frekvenser vilket i så fall skulle upplevas mer störande.

Vid mätpunkten placerad bara 520 meter från parken uppmättes ljudnivån 39,6 dBA, varav turbinernas andel av det totala ljudet var ca 38 dBA. Den uppmätta nivån var alltså under den i planeringsskedet beräknade nivån.

  • Vi ser här att de bullernivåer vi mäter upp när vindkraftverken är i drift är lägre än vad som beräknats i planeringsskedet Detta har vi också noterat vid mätningar utförda på vår stora park på 30 vindkraftverk på  Trattberget i Sverige, säger Christina Hillforth projektdirektör på VindIn.
  • Vi har inte haft några klagomål på buller från närboende runt Svalskulla vindkraftpark och även om vi inte varit oroliga för förhöjda bullernivåer känns det bra att vi nu även kunnat göra mätningar som säkerställer detta, fortsätter Christina. Detta är erfarenheter som både vi och myndigheterna har nytta av vid framtida utbyggnad av vindkraftanläggningar i regionen.

 

Mer information:

Christina Hillforth
Tel +46 70 9577537
Christina.hillforth@vindin.se

Besök Svalskulla vindpark

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Nu har det gått ett halvår sedan Svalskulla vindkraftpark invigdes i Närpes stad. Med anledning av detta vill vi erbjuda Er en möjlighet att uppleva en modern vindkraftspark i full drift.

Utöver information om Svalskulla vindpark kommer möjligheter ges att samtala om lokala upplevelser och erfarenheter från etableringen av parken med bl.a. närboende och medlemmar av det lokala jaktlaget. Även representanter från Dynamo näringslivsutveckling och Närpes stad kommer att vara på plats för att svara på frågor.

På olika avstånd från turbinerna kommer Ni få kliva ur bussen för att med egna ögon och öron uppleva samt mäta ljudnivån från vindkraftverken.

Besöket ordnas i form av en gemensam busstur vid 3 olika tillfällen och uppsamlingsplatser. Anmäl Er till det tillfälle som passar Er bäst.

Datum Samlingsplats Avresa Återkomst
2015-04-14 Kalax skola 17:30 20:30
2015-04-15 Pörteborg 17:00 21:00
2015-04-16 Malax Kommunhus 16:00 22:00
Petalax högstadie 16:30 21:30
Molpe skola 16:45 21:15
Korsnäs UF 17:00 21:00

 

Anmäl Er senast den 7 april till: anmalan@vindin.fi eller per telefon till Allan Nyholm 0400-261440.

Ange: Namn, datum och uppsamlingsplats

Under resan bjuder vi på enklare förtäring i form av smörgås och kaffe.

Den 1 oktober inviger VindIn vindkraftpark i Närpes, Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Vindin inviger Svalskulla vindkraftpark i Pjelax

Vi är glada och stolta över att få inviga vindkraftspark Svalskulla i Pjelax

VindIn Svalskulla Ab/Oy, som via VindIn ägs av el-intensiva företag med stora verksamheter i Sverige och i Finland, inviger nu Svalskulla vindkraftpark sydost om Närpes stad.

Vindkraftparken Svalskulla är den första i raden av VindIns planerade vindkraftparker i Sydösterbotten, som tas i drift.  Med sina fem turbiner på 3 MW, av märket Vestas, blir Svalskulla även den hittills största vindkraftsparken i regionen.  Vindkraftsparken förväntas generera närmare 50 000 MWh elkraft per år.

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Lager, Projektchef etablering vindpark Svalskulla
Email: gunnar.lager@vindin.se Tel: +46 70 580 52 20

Christina Hillforth Projektdirektör utveckling samt Styrelseledamot VindIn Svalskulla Ab/Oy
Email: christina.hillforth@vindin.se Tel: +46 709 577 537

 

 

VindIn och Metsä Board utreder gemensamt förutsättningar och möjligheter till långsiktigt elnätsamarbete

posted in: Aktuellt Vindin, Press, Svalskulla | 0

VindIn utvecklar vindkraft i Sydösterbotten. Bakom VindIn står några av Nordens mest elintensiva och kapitalstarka industribolag. Bolaget har som strategi att själva driva sina vindkraftparker under minst 20 år för att öka utbudet av förnyelsebar el på den nordiska marknaden.

Metsä Board är ett elintensivt bolag med bl.a. en fabrik i Kaskö, Sydösterbotten, som producerar blekt semimekanisk massa till papper och kartongsindustrin.

Tillsammans utreder VindIn och Metsä Board förutsättningar och möjligheter till samarbete kring ett utökat utnyttjande av befintlig infrastruktur för högspänd kraftöverföring. Med samarbetet kan VindIns planerade vindkraftsparker, Kalax, Pjelax och Böle anslutas till Metsä Boards 25 km långa högspänningsledning (110 kV) mellan Kaskö och Kristinestad. .

Förutsatt utvärderingen av utredningarna resulterar i att nätsamarbetet är tekniskt och kommersiellt genomförbart, kommer VindIn och Metsä Board planera nästa steg för att verkställa samarbetet.

Christina Hillforth (Projekt direktör): Email christina.hillforth@vindin.se
Ilkka Latvala (Energidirektör, Metsä Group) E mail: Ilkka.Latvala@metsagroup.com

VindIn

VindIn AB är ett vindkraftsbolag, grundat 2006. De energiintensiva ägarna till VindIn är: AGA, AkzoNobel, Billerud Korsnäs, Holmen, Stora Enso, Boliden, Cementa, Preem och LKAB.

 Inom Nordpool området identifierar företaget lämpliga platser för vindkraft. VindIn utvecklar, bygger och driver vindparkerna för att säkerställa konkurrenskraftig elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att producera en terawattimme (TWh) vindkraft inom några år.

 Vindkraftsproduktionen startade i Skutskär 2009 med 5 verk. I Solberg, utanför Örnsköldsvik, är ytterligare 30 verk i drift sedan 2012. Läs mer om VindIns aktuella projekt på www.vindin.se

 VindIn Ab/Oy ägs av VindIn AB och grundades 2012 med anledning av företagets expansiva utveckling av vindkraftsprojekt i Österbotten, Finland.

Metsä Board

Metsä Board är Europas ledande producent av falskartong gjord av färskfiber, världens ledande tillverkare av bestrukna white top kraftliners och en ledande pappersleverantör. Metsä Board erbjuder förstklassiga lösningar för konsument- och butiksförpackningar, trycksaker och kontorsapplikationer. Företagets försäljningsnätverk står till tjänst för varumärkesägare, tillverkare av kartong- och wellpappförpackningar, tryckerier, grossister och kontorsvaruleverantörer. Metsä Board hör till Metsä Group och är börsnoterat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Omsättningen 2012 uppgick till 2,1 miljarder euro. Antalet anställda är cirka 3 300.

VindIn investerar i Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Press release 2013-11-12
VindIns ägare har beslutat investera i Svalskulla vindkraftsprojekt.

Det är den första i raden av vindkraftsinvesteringar i Närpes stad. Planerade investeringar är utöver Svalskulla fördelade på sex vindkraftsparker av varierande storlek. Svalskulla vindkraftspark är en investering på ca 25 miljoner EUR och omfattar fem turbiner med absolut senaste teknik för att minimera störningar på omgivningen.

Samtidigt öppnar VindIn nu kontor på Närpesvägen och rekryterar till detta en person för lokal dialog och administration.Det är den första anställningen av en rad kommande direkta och indirekta fasta arbeten som behövs i Närpes stad vartefter fler parker får sina tillstånd och kan förverkligas.

Bakom VindIn så står några av Nordens mest elintensiva och kapitalstarka industribolag. Bolagen kommer själva driva vindkraftparkerna under minst 20 år för att öka utbudet av förnyelsebar el på den nordiska marknaden

Frågor besvaras av:
Christina Hillforth (Projektdirektör)
Email: christina.hillforth@vindin.se
Tel: +46 709 577 537

Johan Berggren (Projektledare Österbotten)
Email: johan.berggren@vindin.se
Tel: +46 73 500 71 36

 

VindIn AB

VindIn AB är ett vindkraftsbolag, grundat 2006. De energiintensiva ägarna till VindIn är: AGA, AkzoNobel, Billerud Korsnäs, Holmen, Stora Enso, Boliden, Cementa, Preem och LKAB.

Inom Nordpool området identifierar Företaget lämpliga platser för vindkraft. VindIn utvecklar, bygger och driver vindparkerna för att säkerställa konkurrenskraftig elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att producera en terawattimme (TWh) vindkraft inom några år.

Vindkraftsproduktionen startade i Skutskär 2009 med 5 verk. I Solberg, utanför Örnsköldsvik, är ytterligare 30 verk i drift sedan 2012. Läs mer om VindIns aktuella projekt på www.vindin.se

VindIn Ab/Oy ägs av VindIn AB och grundades 2012 med anledning av företagets expansiva utveckling av vindkraftsprojekt i Österbotten, Finland.

VindIn får bygglov till vindkraftspark i Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Vindkraftföretaget VindIn har nu fått bygglov för fem vindkraftverk i Svalskulla.
Projektet är VindIns första i Österbotten som når bygglovsstatus.

Under hösten kommer upphandling av turbiner påbörjas och till våren planeras byggnation av vägar och fundament. Hösten 2014 beräknas vindkraftsverken kunna resas och tas i full drift. Med de upparbetade erfarenheterna från Svalskulla avser VindIn att gå vidare med utredningar och utveckling av övriga vindkraftsprojekt i Närpes.  Alla projektområdena bedöms ha goda vindresurser och ligger långt från bostadshus. I dagsläget bedrivs där aktivt skogsbruk.

Frågor besvaras av: Christina Hillforth (Projektdirektör):
Email christina.hillforth@vindin.se Tel: +46 709 577 537

Johan Berggren (Projektledare Österbotten):
Email: johan.berggren@vindin.se Tel: +46 73 500 71 36


VindIn AB

VindIn AB är ett expansivt vindkraftbolag, grundat 2006. De energiintensiva ägarna till VindIn är: AGA, AkzoNobel, Billerud Korsnäs, Holmen, Stora Enso, Boliden, Cementa, Preem och LKAB. Inom Nordpool området identifierar Företaget lämpliga platser för vindkraft. VindIn utvecklar, bygger och driver vindparkerna för att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att producera en terawattimme (TWh) vindkraft innan slutet av 2015.

Vindkraftsproduktionen startade i Skutskär 2009 med 5 verk. I Solberg, utanför Örnsköldsvik, är ytterligare 30 verk i drift sedan 2012. Läs mer om VindIns aktuella projekt på www.vindin.se

VindIn Ab/Oy ägs av VindIn AB och grundades 2012 med anledning av företagets expansiva utveckling av vindkraftprojekt i Österbotten, Finland.