Information om Kärsås

posted in: Kärsås | 0

VindIn avser att uppföra och driva fyra(4) vindkraftverk vid Kärsås i Falkenbergs kommun, Hallands län. Parken är belägen ca 1,5 mil öster om Falkenberg, på södra sidan av väg 150, ca 2 km öster om Grinnared och ca 1,5 km söder om Sjöred. Verken kommer vara placerade inom Falkenbergs kommuns utpekade vindbruksområde, VL3 Kärsås, på fastigheterna Kärsås 1:1 och Asige-Tornared 1:3.

Området består av ett relativt kuperat skogslandskap med påtaglig påverkan av skogsbruket. Platsen har ett högt läge med en beräknad medelvind på ca 6,6 m/s, vilket gör platsen lämpad för vindbruk.

Nätanslutningen av parken kommer att ske till E.ons 130 kV-elnätstation i Abild. Ledningen kommer antingen grävas ner vid befintliga vägar eller förläggas längst ledningsgatan som går norr om verken.

Status och tidsplan

VindIn skickade i slutet av 2011 in ansökan och miljökonsekvensbeskrivning till Länsstyrelsen i Hallands län. Därefter har ansökan kompletterats, yttrande har inkommit och ansökan har kungjorts.

VindIn erhöll beslut i juni 2013. Beslutet omfattar tillstånd för att uppföra 4 vindkraftverk med en totalhöjd om 180 m. Totalhöjden förutsätter att vindkraftverken utrustas med system som tillåter att hinderbelysningen är släckt om inget flygplan eller liknande är i närheten. Om inte verken utrustas med sådant system får verken endast ha en totalhöjd om 150 m. Beslutet har i dagsläget inte vunnit laga kraft, utan ärendet ligger hos Mark- och Miljödomstolen.

Byggnation av vägar och vindkraftverk beräknas att starta under sista kvartalet av 2013 och parken beräknas att vara i drift under senare delen av 2014.