Vindpark Rudet

posted in: Rudet | 0

Vindpark Rudet är belägen i Mariestads kommun, öster om samhället Sjötorp.

Vindparken är delvis placerad inom ett av kommunens utpekade vindbruksområden. Naturen är omväxlande och består till stora delar av produktionsskog med inslag av äldre skog och odlad mark. Närheten till Vänern och den rika fågelfaunan gör att noggranna utredningar av fågelförekomst och flyttsträck genomförs såväl som fladdermusinventeringar. Utredningar av naturvärden, kultur och arkeologi ur såväl upplevelsehänsyn som av vetenskapliga skäl föregår även de Tillståndsansökan.

Hela det föreslagna projektområdet har ett gott vindläge och kommer kunna bidra på ett bra sätt till kommunens mål för förnyelsebar energi. Kommunen ligger inom elområde 3.

Kontaktuppgifter

Tillståndssamordnare: Eva-Maria Arvidsson, Triventus Consulting AB (E-mail: eva-maria.arvidsson@triventus.com Tel: +46 10 45 40 700)

Miljöchef: Staffan Johnson, VindIn AB (E-mail: staffan.johnson@vindin.se )

Projekt chef: Christina Hillforth, VindIn AB (E-mail: christina.hillforth@vindin.se )

Aktuellt just nu

– Samrådsträff med allmänheten genomfördes 4 Juni 2013. Inkomna synpunkter och frågor sammanställs för närvarande.

– Samråd med intressentgrupper startar direkt efter semestrarna. Intresseanmälan lämnas till Eva-Maria Arvidsson

Preliminär tidplan

– Samrådprocessen beräknas pågå till 15 September 2013

– Inlämning av Tillståndsansökan innan årsskiftet 2013/14