Samebyar och basindustrin i gemensamt vindkraftsprojekt

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Samebyar och basindustrin i gemensamt vindkraftsprojekt.

Samebyarna Sörkaitum och Sirges samt Svenska Samernas Riksförbund (SSR) har tillsammans med basindustriernas vindkraftsbolag, VindIn AB, tecknat ett samarbetsavtal för att utvärdera möjligheterna att etablera en vindkraftspark i nedre Suorvamagasinet i övre Luleälven.

Avtalet syftar till att kartlägga de ekonomiska och sociala förutsättningarna för en större vindkraftspark i Suorvamagasinet. Redan idag används magasinet för vattenkraft. I nära samarbete med samer och berörda kommuner ska vindresurserna kartläggas och förutsättningarna för miljöanpassad vindkraftsproduktion belysas. Produktionsmöjligheterna i nedre Suorvamagasinet bedöms till mellan 500 – 1000 GWh/år motsvarande elbehovet i en svensk stad med 50 000 – 100 000 innevånare.

– Vi ser samarbetet med basindustrin som en stor möjlighet att ytterligare använda ett redan exploaterat renbetesland i en modern samarbetsform som kan tillföra våra samebyar affärsmöjligheter och arbetstillfällen. Vi ser det också som en fördel att projektet kan stärka förutsättningarna för vår svenska basindustri, säger samebyarnas ordföranden Bertil Pittsa och Bertil Kielatis

– Vi är mycket nöjda över resultatet av de respektfulla förhandlingar som har bedrivits mellan samebyarna som sakägare och VindIn. Grunden är nu lagd för en framtida vinn -vinn situation säger Anders Blom, Förbundsdirektör i SSR

– För basindustrierna har vi funnit en unik kombination av bra sakkunniga samarbetspartners och goda produktionsförut-sättningar. Med detta projekt hoppas vi kunna bidra till att bredda vår långsiktiga kraftförsörjning, aktivt bidra till de mycket högt ställda nationella miljömålen och samtidigt stärka den ekonomiska basen för samarbetande samebyar och regionen, säger Anders Lyberg VD för VindIn AB.

Inledningsvis kommer vindmätning att etableras i dalgången parallellt med förstudier av byggnadstekniska förutsättningar och konsekvensanalyser för övriga aktörer och verksamheter i området.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Bertil Pittsa, ordf. Sörkaitum  telefon: 0702-112 175
Bertil Kielatis, ordf. Sirges   telefon: 0703-986 587
Anders Blom, Förbundsdirektör SSR   telefon: 0705-144 480
Anders Lyberg, VD VindIn AB        telefon: 0705-336 896
Anders Heldemar, AU VindIn AB  telefon: 0705-559 617