Ansökan för Preem Lysekil inlämnad

posted in: Vindpark Preem Lysekil | 0

En ansökan är nu inlämnad till Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län.

Totalt planerar VindIn uppföra sju vindkraftverk i området, fyra på marker som ägs av Preem AB, och tre på närliggande marker med andra ägare. Alla verken planeras att läggas på höjdområden i området, mellan 40 och 70 m över mark och kommer i huvudsak att anläggas direkt på berg. Den planerade markanvändningen i det aktuella området är tung industri och annan industri med omgivningspåverkan , samt skydds- zoner för dessa.

De viktigaste dokumenten i ansökan är:

TEKNISK BESKRIVNING

Ladda ner den tekniska beskrivningen

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Ladda ner miljökonsekvensbeskrivningen

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar:

• Förekomst av fornlämningar.

• Beskrivning av naturmiljön i området kring verk och vägar; med inventering

av förekomst av olika fågelarter samt markflora, samt värdering av förhållandena i och kring dammarna.

Ladda ner naturinventeringen

• Beräknade ljudnivåer

• Beräknade skuggfrekvenser

• Fotomontage har utförts för att visualisera de planerade verken i omgivningarna.

Ladda ner fotomontage

Bedömningen är att de planerade vindkraftverken ska kunna anläggas och drivas utan att skada fornlämningar eller skyddsvärd natur. De planerade vindkraftverken kommer att ljudnivån 40 dB(A) vid alla fastigheter.

Skuggfrekvenser utöver det som kan anses vara acceptabelt kommer att motverkas genom styrning av verkens drift.

 

Andra relevanta länkar:

Kommunens vindbruksplan

Ladda ner från Lysekils kommuns hemsida