Information om Sävar

posted in: Sävar | 0

VindIn AB har för avsikt att etablera en vindkraftpark omfattande ca 20-40 vindkraftverk inom ett område norr om Ivarsboda i Umeå och Robertsfors kommuner. Verken planeras att nå en totalhöjd om maximalt 200 meter och ha en installerad effekt om ca 2-4 MW/verk. Etableringen kommer preliminärt att ske inom 1-3 år.

Underlag för samråd i Ivarsboda-Gryssjön

VindIn AB har ansökt om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för den planerade verksamheten. För el-anslutning av vindparken kommer tillstånd att sökas enligt ellagen, s.k. nätkoncession för linje. Som en del av tillståndsprocessen genomförs nu samråd med de som kan komma att beröras. Syftet med samrådet är att i ett tidigt skede informera om den planerade verksamheten samt att samla in synpunkter och ytterligare kunskap inför det fortsatta arbetet med att upprätta ansökan.

Marken inom utredningsområdet ägs av dels VindIn genom dess ägarföretag, dels av privata markägare med vilka VindIn tecknat avtal.

Vinddata från energimyndigheten visar på god vindpotential inom utredningsområdet. På grund av de goda vindförutsättningar i området har Statens energimyndighet i samråd med länsstyrelserna pekat ut området som riksintresse för vindbruk.

Mer information med bland annat fotomontage, kartor och samrådsunderlag