Påverkan i den mänskliga miljön

Vindkraft medverkar till en nödvändig utveckling av förnybar energi. Samtidigt kan den påverka människors livsmiljö. Det finns flera olika faktorer som är viktiga att framhålla rörande effekter av vindkraftsutbyggnad.

  • Närmiljön för de boende kan påverkas vilket gör det viktigt var verken placeras. Ljud och skuggor kan förekomma men också bättre luft tack vare den rena energiformen.
  • Invånarna behöver anpassa sig till den nya landskapsbilden som den visuella förändringen skapar.
  • Arbetstillfällen kommer att öka. Framförallt under uppbyggnaden av verken men även efteråt i form av olika serviceinstanser.
  • Studier visar att även turism och rekreationsmöjligheter ökar i anslutning till etableringar av vindkraft. Fler tillfartsvägar skapas och därmed även tillgängligheten. Vindin kommer även att skapa en fond, en bygdepeng, avsedd för lokal utveckling.
  • Vid planering av vindkraftverk måste hänsyn till kulturminnen tas. Om det finns fornlämningar i närheten måste Länsstyrelsen ge tillstånd.

Den Europeiska landskapskonventionen betonar vikten av en helhetssyn på landskapet och värnar om medborgarnas inflytande vid planeringen. För- och nackdelar som behöver vägas mot varandra.

Fåglar och fladdermöss

För att minimera riskerna för fåglar och fladdermöss är det viktigt att vindkraftverken placeras rätt. Med rätt kunskap om fåglars och fladdermössens beteende kan riskerna minimeras.
Forskning stödjer att vindkraft, i förhållande till annan påverkan som orsakas av mänsklig verksamhet, utgör en relativt liten risk för fåglar och fladdermöss.

 

Landlevande däggdjur

Den ökade tillgängligheten kan utgöra ett problem för stora rovdjur, ren och kanske även för klövvilt. De föredrar områden utan mänskliga störningar, avlägsna, höglänta platser som idag är av särskilt intresse för vindkraftsetablering.

I dagsläget är kunskapsluckorna stora när det gäller hur landlevande däggdjur påverkas och det behövs bättre uppföljning av de förändringar som vindkraftetableringar kan innebära för framförallt vilda djur och ren.

Forskning

Kunskapsprogrammet Vindval har tagit fram syntesrapporter som sammanställer svenska och internationella forskningsresultat och gör övergripande bedömningar av kunskaperna.

Läs mer på:
Syntesrapport: Vindkraftens påverkan på människors intressen
Syntesrapport: Vindkraftens effekter på landlevande däggdjur
Syntesrapport: Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Vindval/

 

© 2019 Vindin AB