Var kommer elen från när det inte blåser?

Sveriges stora tillgång till vattenkraft ger goda förutsättningar för att kombinera den med vindkraft. Vid stark blåst kan vatten sparas i magasin som sedan kan användas till elproduktion när det är vindstilla.
Om ett kärnkraftsblock eller annan storskalig produktion stoppas kan det skapa allvarlig påverkan på kraftsystemet. Under perioder har halva kärnkraftsproduktionen legat nere och ändå har kraftsystemet klarat av att leverera el utan större problem.

 

Varför byggs så höga vindkraftverk?

Ju högre ett vindkraftverk är, desto mer blåser det. Ett stort vindkraftverk producerar helt enkelt mer energi än ett litet. Med större rotorblad är svepytan större vilket medför större energiuttag. Större rotorblad roterar långsammare och ger en behagligare rotationshastighet.

 

Varför ställs inte vindkraftverken tätare vid grupplokaliseringar?

När vindkraftverk utvinner energi bromsas vinden upp. Om bakomvarande vindkraftverk placeras för nära hinner inte vinden återfå sin kraft efter att ha placerat verket framför. Då blir energiproduktionen betydligt lägre och detta kallas vakeffekt. Vindkraftverk placeras, beroende på storlek, ca 500 – 800 meter från varandra.

 

Varför byggs så stora anläggningar?

Många stordriftsfördelar finns i storskalighet. Exempel på stordriftsfördelar är inköp, kablar ut i parken, transformatorer, drift och underhållsverksamhet. Myndigheter vill utnyttja förutsättningar som blåst, bra djupförhållanden och få motstående intressen, fullt ut.

 

Vad kostar det att bygga en vindkraftpark?

Kostnaden för att bygga en vindkraftpark varierar utifrån antal verk, lokaliseringens beskaffenhet och närheten till befintliga kraftnät.
I genomsnitt beräknar Svensk Vindkraft att det idag kostar mellan 10 och 13 miljoner kronor/MW. Beroende på storlek generar ett verk mellan 2-4 MW.

 

Är vindkraft lagringsbar?

El måste produceras i samma ögonblick som den förbrukas eftersom det är svårt att lagra stora mängder på ett effektivt sätt.
En blandning av kraftslag med olika produktionsegenskaper är grunden till ett pålitligt elsystem som flexibelt kan möta varierande behov.