Sett ur ett makroperspektiv behövs följande infrastruktur för att kunna bygga ett vindkraftverk

  • Ett kraftnät att ansluta produktionen till.
  • Närhet till konsumenter för att minska transportförluster.
  • Kombinerande kraftresurser som vattenkraft för att säkerställa elproduktionen.

Förutom byggnationen av verken och driften av dem, påverkas även vatten- och vägtransporter. Signalljus på verken kan störa såväl trafik på land som till sjöss vilket gör att ljusen appliceras för att inte störa omgivningen.

Målet är att svensk vindkraft ska öka till 30 TWh år 2020 vilket motsvarar 20% av all elanvändning i landet. Energimyndigheten har kommit fram till att det behövs 3 000 – 5 000 vindkraftverk för att producera 30 TWh. I Danmark, som till ytan är lika stort som Jämtland, finns redan 5 000 verk.

Infrastruktur i ett mikroperspektiv rör främst det som behövs för att bygga ett verk. Vid anläggandet måste bland annat vägar byggas ut för att kunna hantera transporterna. När parken är i drift kommer driftpersonal behövas.

Sekundära effekter av en vindkraftsetablering är ökat behov av lokal service (mat, logi och service) vilka tillsammans med de primära arbetstillfällena bidrar med skatteintäkter till kommunen.

Av logistiska och ekonomiska skäl anställs i första hand lokal arbetskraft. Då det inte är möjligt, av tillgänglighetsskäl eller avsaknad av rätt kompetens, anställs annan personal. I Tyskland sysselsätter vindkraftsindustrin cirka 90 000 människor och i Danmark runt 24 000.

Vindkraftverk kan påverka annan infrastruktur i ett samhälle som till exempel flyget, deras radiosignaler och radar. För att undvika konflikter med bland annat luftfart kartläggs områden noggrant innan beslut om vindkraftsanläggning sker.

Läs mer på:
Energimyndigheten, Hög nettoexport då användningen av el minskade 2011, 2012-02-13
Energimyndigheten, Planeringsram till 2020
European Wind Energy Association, Wind at work, 2009

 

Vindens variation under året

Produktionseffekten av vindkraft varierar över året. Generellt är produktionen som störst under vinterhalvåret när behovet av el också är som störst. Tabellen nedan visar exempel från vindkraftparken i Skutskär.

© 2019 Vindin AB