Är vindkraft lönsamt jämfört med annan elproduktion?

Hur bidrar vindkraften till minskade koldioxidutsläpp?

Hur låg tid tar det för ett vindkraftverk att producera lika mycket energi som gått åt vid tillverkningen?

Hur mycket låter det från ett vindkraftverk?

Vilken miljöpåverkan ger vindkraften upphov till?

Hur många ton kol måste eldas upp för att producera 7 TWh elenergi?

Hur mycket koldioxid frigörs till luften vid förbränning av 2,8 miljoner ton kol?

Hur påverkas fisk och annat marint liv av vindkraft?

Vad är sällsynta jordartsmetaller?

Hur påverkar vindkraftverk fåglar och andra djur?

Hur påverkas människor av skuggor från vindkraftverk?

Hur påverkar vindkraftutbyggnaden konsumenternas elkostnader?

Hur påverkas min fastighets värde om det byggs vindkraft i närheten?

Hur ofta producerar vindkraftverken el?

Hur stora subventioner får vindkraften i Sverige?

Är vindkraft dyr eller billig?

Vad är det svenska elcertifikatsystemet?

 

Kommer vindkraften att kunna ersätta kärnkraften?

Behövs det byggas mer reglerbar kraft i takt med att vindkraften byggs ut?

Hur många vindkraftverk ska det byggas i Sverige?

Hur bidrar vindkraften till sysselsättningen i Sverige?

Vem bär ansvaret om en olycka händer vid ett vindkraftverk?

Vad gäller vid tillträde till vindkraftsparker under byggnation?

Hur farligt är det med iskast?

Vad är maskindirektivet?

Vad är CE-märkning?

Var kommer elen från när det inte blåser?

Varför byggs så höga vindkraftverk?

Varför ställs inte vindkraftverken tätare vid grupplokaliseringar?

Varför byggs så stora anläggningar?

Vad kostar det att bygga en vindkraftpark?

Är vindkraft lagringsbar?

 

B
Baskraft samhällets basbehov av el. Anläggningar designade för produktion av baskraft levererar på en jämn nivå.

D
Distributionsnätnät som levererar till större konsumenter som städer och stora industrier.

I
Intermittent kraftproduceras när väderförhållandena är de rätta och produktionsvolymen kan därför variera snabbt utan koppling till efterfrågan på el.

K
Koldioxidekvivalenterett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika  förmåga att bidra till växthuseffekten.
KVV kraftvärmeverk, verk som levererar både värme och elektricitet.

L
LCA livscykelanalys (Life Cycle Assessment).
Lokalnät små nät som levererar till mindre konsumenter.

R
Reglerkraft kraft som går att reglera snabbt för att möta såväl variationer i elförbrukningen över tid som variationer i andra anläggningar
som till exempel intermittenta energikällor.
Reinvestering investering i existerande anläggning som ej ingår i årligt underhåll.
Reservkraft möter toppar i elbehovet som orsakas av till exempel mycket kalla dagar, eller av att någon ordinarie elproduktionsanläggning inte levererar el.

T

Transmissionsnät nät som levererar el med hög spänning över stora avstånd.

 

Siffror

  • 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kWh
  • Sveriges totala elproduktionseffekt = drygt 35 000 MW
  • Sveriges sammanlagda elkonsumtion = cirka 140 TWh/år.
  • Vindkraften producerade 6,1 TWh el under 2011.
  • I slutet av 2011 var 2039 vindkraftverk installerade i Sverige med en total effekt på 2 899 MW.
  • Ett modernt 2 MW-verk på land producerar i ett normalt vindläge 5 600 000 kWh vilket räcker till hushållsel för cirka 1 100 hushåll à 5 000 kWh/år.
  • I Sverige behöver det installeras mellan 2500-3500 nya vindkraftverk för att uppnå det nationella målet om en årsproduktion om 30 TWh.
   Detta motsvarar ungefär ett nytt vindkraftverk varje dag fram till och med år 2020.
  • Jämförelser elkraft från Vindins vindkraftpark Solberg utanför Örnsköldsvik. Antal verk 30 st.

Solbergs årsproduktion om 214 GWh/år räcker till:

106 950 lägenheters elförbrukning under ett år
eller…35 650 normala villors hushållselsförbrukning under ett år
eller…10 695 normala eluppvärmda villor under ett år
eller…106 950 000 mil med elbil
eller…71 300 bilisters årsbehov om de kör elbil 1500 mil/år
eller…26 738 varv runt jorden för en elbil
eller…2 852 000 000 timmar drifttid av en 75 W glödlampa
eller…325 571 års drifttid av en 75 W glödlampa.

Samma produktion ersätter exempelvis:


76 393 ton kol om motsvarande elmängd ska produceras med ett effektivt kolkondenskraftverk.
187 163 ton fossil CO2 då elproduktionen på marginalen ersätter fossilbaserad kolkraft i Skandinavien.

 

 

 

© 2019 Vindin AB