Vid etablering av vindkraftverk ingår följande moment:

  • Projektering – när lämpligt område hittats, få motintressen finns och markägaren är med, fördjupas projekteringen genom att topografi, vindresurser och terräng matas in i en dator för att ta fram den optimala layouten på parken. Därefter kan projektering av vägar och övrig infrastruktur påbörjas. 
  • Vägar – byggs ofta så rakt det går, fast inte genom till exempel myrar. Grusvägarna är 5-6 meter och måste klara axeltryck på 15 ton.
  • Parknätet – vindkraftsparkens egna ledningsnät med spänning 20-40kV. All kraft som produceras i parken samlas i en uppsamlingsstation där elen ofta transformeras upp till 100-220kV.
  • Nätanslutning – ledningen från parkens uppsamlingsstation ut till det stora, befintliga, nätet. Det måste finnas tillgängligt och kunna ta emot parkens kraft när den tillverkas.
  • Turbiner med fundament – en park innehåller mellan 5-35 turbiner och varje fundament kräver 80-100 laster med betong. Ibland är det fördelaktigare att fabricera betong på plats än att frakta dit allt som behövs.
  • Transporter – själva verken importeras och fraktas oftast till närbelägen hamn via sjöfart. För att transportera vindkraftverkets delar från hamn till parkblir det 20-25 transporter för varje verk. Kranarna som sätter upp verken kommer separat och monteras på plats.
  • Byggledning – varje projekt består av en kompetent byggledning som ansvarar för vindkraftverk, vägar, betong, parknät och nätanslutning. Miljö, ekonomi, kvalitét och arbetsförhållanden kontrolleras regelbundet.
  • Idrifttagning – när allt är på plats kontrollkörs vindkraftverket så att det fungerar som det ska innan leverantören lämnar över till Vindin. 

Det finns ett omfattande regelverk och många aspekter att ta hänsyn till vid byggskede, drift och nedmontering av ett vindkraftverk.

Innan och under byggskedet krävs följande tillstånd från Trafikverket:

 • Tillstånd gällande vägtransporterna av vindkraftverk.
 • Tillstånd för att få ansluta enskilda till- och utfartsvägar till en allmän väg.

Dessutom behövs en bygganmälan och en anmälan till flyghinderdatabasen. Vindkraften måste även hindermarkeras.

Vid installation gäller Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda och Svensk Standard appliceras för att uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis.

När vindkraften väl är i drift finns regler som styr kontroll och tillsyn av verken. Det finns även allmänna bestämmelser om drift, felanmälan och journalföring av hindermarkering.

 

© 2019 Vindin AB