Kommer vindkraften att kunna ersätta kärnkraften?

Vindkraften och annan ny förnybar elproduktion skapar ett ”tredje ben” i elförsörjningen, bredvid vattenkraften och kärnkraften. Svensk Vindenergis mål är att vindkraftselen ska öka från 6,1 TWh år 2011 till 30 TWh år 2020. Det skulle motsvara ungefär 20 procent av elanvändningen. Svensk Vindenergis mål för vindkraften kan jämföras med att kärnkraften under 2010 och 2011 producerade 55,6 respektive 58 TWh el.[1]

Den befintliga kärnkraften går mot slutet av sin livslängd. Det är möjligt att ersätta den med vindkraft, annan förnybar elproduktion och genom att effektivt minska elanvändningen.

Läs mer på: Energimyndigheten, Hög nettoexport då användningen av el minskade 2011, 2012-02-13

 

Behövs det byggas mer reglerbar kraft i takt med att vindkraften byggs ut?

Vid storskalig utbyggnad av vindkraft ökar behovet av reglerkraft eftersom vinden varierar i styrka. En stor geografisk spridning av vindkraftverken minskar reglerbehovet. Hur stort det utökade reglerbehovet blir, beror både på den tekniska utvecklingen, var vindkraften kommer att byggas och hur överföringskapaciteten i elnätet anpassas.
Svenska Kraftnät bedömer att det utökade reglerbehovet uppgår till 4 300-5 300 MW vid en utbyggnad av 30 TWh vindkraft [2]. Ett utökat reglerbehov är inte detsamma som att det behöver byggas ny reglerkraft utan är i stället en signal om att den befintliga produktionen kan komma att behöva användas till att reglera mer.
Variationerna i konsumtion är mycket större än vad variationerna i vindkraftsproduktion. Därför finns det goda förutsättningar för att i framtiden kunna utjämna skillnaden mellan produktion och konsumtion genom energilager eller flexibel förbrukning.
Enligt en studie från KTH är den befintliga vattenkraften tillräcklig för att balansera en vindkraftutbyggnad i norra Sverige på upp till 30 TWh.[3]

Läs mer på:
Svenska Kraftnät, Storskalig utbyggnad av vindkraft, juni 2008
KTH, Avdelningen för elektriska energisystem, Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige, september 2009

 

Hur många vindkraftverk ska det byggas i Sverige?

Riksdagen har fastställt en planeringsram om 30 TWh vindkraft till 2020. Detta betyder att det inom samhällsplaneringen ska skapas förutsättningar för denna utbyggnad av vindkraft. Svensk Vindenergi har föreslagit att planeringsramen ska omvandlas till ett utbyggnadsmål eftersom Sverige har goda förutsättningar för vindkraft.
Hur många vindkraftverk som krävs för att producera 30 TWh vindkraft beror på vilken effekt de har och hur mycket det blåser där de placeras. Enligt Energimyndigheten behövs totalt 3 000 – 5 000 (beroende på storlek och placering) moderna vindkraftverk för att producera 30 TWh vindkraft.[7] Antalet kan jämföras med Danmark som till ytan inte är större än Jämtland, där det redan finns 5 000 vindkraftverk.

Läs mer på: Energimyndigheten, Planeringsram till 2020

 

Hur bidrar vindkraften till sysselsättningen i Sverige?

Enligt WSP arbetar i Sverige i dag drygt 4 000 personer med vindkraft. Bland de största arbetsgivarna finns ABB, SKF, Windcast, Quest och EWP. Dessa arbetar bland annat med tillverkning av lager, växellådor, generatorer, transformatorer, torn, styrningar och gjutgods.
De största effekterna ges vid uppförandet av vindkraftverken då det behövs arbetskraft för bland annat anläggande av vägar, elnät, fundamentarbeten, resning av verken. När parken är rest minskar behovet av arbetskraft till att i huvudsak omfatta drift och underhåll.

Det finns även många sekundära effekter av en vindkraftetablering då de personer som arbetar med parken behöver lokal service av olika slag, vilket ger skatteintäkter till kommunen. Det kan handla om mat och logi eller annan service. Av logistiska och ekonomiska skäl försöker man anlita lokal arbetskraft. Ibland är detta inte möjligt då den behövda arbetskraften inte finns tillgänglig på orten eller kompetensen inte är den rätta. För att få full effekt av en vindkraftsetablering krävs att företagen på den aktuella orten tidigt är beredda och erbjuder sina tjänster.
I Tyskland sysselsätter vindkraftsindustrin idag cirka 90 000 personer och i Danmark sysselsätts cirka 24 000 personer.[13]

Läs mer på:
European Wind Energy Association, Wind at work, 2009