Är vindkraft lönsamt jämfört med annan elproduktion?

En äldre produktionsanläggning som är avskriven sedan länge kan självklart producera el till en lägre kostnad än en helt ny anläggning.
Därför måste vindkraften jämföras med annan ny elproduktion och då är den mycket konkurrenskraftig.

I debatten jämförs ofta vindkraft med kärnkraft. Flera studier visar att vindkraft är billigare än kärnkraft medan andra visar tvärtom.
En rapport från initiativet Förnybart.nu som sammanställt en lång rad olika studier visar att vindkraft med stor sannolikhet är det mest lönsamma vid investeringar i ny elproduktion. En svårighet med att uppskatta kärnkraftens kostnader är att det byggs lite kärnkraft i vår del av världen.
Ett aktuellt exempel är det pågående bygget av reaktor 3 vid finska kärnkraftverket Olkiluoto. Kostnaderna har nästan fördubblats mot vad man räknade med från början och ligger nu väsentligt över kostnaden för vindkraft.

När det gäller konkurrenskraften mellan olika förnybara energikällor visar utbyggnaden inom ramen för elcertifikatsystemet vad som är mest lönsamt. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som innebär att de mest lönsamma energikällorna byggs ut först.
När systemet infördes 2003 var det främst bränslebyte från fossila bränslen till biobränsle i befintliga kraftvärmeanläggningar som genomfördes.
När dessa bränslebyten nu genomförts är det den landbaserade vindkraften som är billigast. I takt med att kostnaderna för vindkraften går ner är det även i fortsättningen vindkraften som förväntas stå för den största andelen av utbyggnaden. [6]

Läs mer på Förnybart.nu, Kostnader för ny elproduktion – En jämförelse mellan olika aktörers bedömningar, november 2010