VindIn investerar i Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Press release 2013-11-12
VindIns ägare har beslutat investera i Svalskulla vindkraftsprojekt.

Det är den första i raden av vindkraftsinvesteringar i Närpes stad. Planerade investeringar är utöver Svalskulla fördelade på sex vindkraftsparker av varierande storlek. Svalskulla vindkraftspark är en investering på ca 25 miljoner EUR och omfattar fem turbiner med absolut senaste teknik för att minimera störningar på omgivningen.

Samtidigt öppnar VindIn nu kontor på Närpesvägen och rekryterar till detta en person för lokal dialog och administration.Det är den första anställningen av en rad kommande direkta och indirekta fasta arbeten som behövs i Närpes stad vartefter fler parker får sina tillstånd och kan förverkligas.

Bakom VindIn så står några av Nordens mest elintensiva och kapitalstarka industribolag. Bolagen kommer själva driva vindkraftparkerna under minst 20 år för att öka utbudet av förnyelsebar el på den nordiska marknaden

Frågor besvaras av:
Christina Hillforth (Projektdirektör)
Email: christina.hillforth@vindin.se
Tel: +46 709 577 537

Johan Berggren (Projektledare Österbotten)
Email: johan.berggren@vindin.se
Tel: +46 73 500 71 36

 

VindIn AB

VindIn AB är ett vindkraftsbolag, grundat 2006. De energiintensiva ägarna till VindIn är: AGA, AkzoNobel, Billerud Korsnäs, Holmen, Stora Enso, Boliden, Cementa, Preem och LKAB.

Inom Nordpool området identifierar Företaget lämpliga platser för vindkraft. VindIn utvecklar, bygger och driver vindparkerna för att säkerställa konkurrenskraftig elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att producera en terawattimme (TWh) vindkraft inom några år.

Vindkraftsproduktionen startade i Skutskär 2009 med 5 verk. I Solberg, utanför Örnsköldsvik, är ytterligare 30 verk i drift sedan 2012. Läs mer om VindIns aktuella projekt på www.vindin.se

VindIn Ab/Oy ägs av VindIn AB och grundades 2012 med anledning av företagets expansiva utveckling av vindkraftsprojekt i Österbotten, Finland.

VindIn inviger kontor på Närpesvägen 9

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Press release 2013-11-11.
Som ett led i det svenska vindkraftföretaget VindIns etablering i Österbotten öppnas ett 
informationskontor i Närpes, Finland.
Den officiella invigningen äger rum den 11 november 2013.

Kontoret kommer fungera som ett nav dit intressenter kan vända sig för att få mer information om planerade vindkraftsprojekt. Det kommer att vara bemannat på halvtid och öppet alla vardagar i veckan.

På kontoret kommer det finnas bildspel och informationstavlor som visar de planerade vindkraftsprojekten och hur det kan se ut när verken är uppförda och i drift.

Allmänheten är välkommen till Närpesvägen 9 där de förutom att ställa frågor också kan lämna synpunkter och informera om t.ex. fåglar, flygekorrar och lokala naturvärden direkt till VindIns personal.

Frågor besvaras av:
Christina Hillforth (Projektdirektör)
Email: christina.hillforth@vindin.se
Tel: +46 709 577 537

Johan Berggren (Projektledare Österbotten)
Email: johan.berggren@vindin.se
Tel: +46 73 500 71 36


VindIn AB

VindIn AB är ett expansivt vindkraftbolag, grundat 2009. De energiintensiva ägarna till VindIn är: AGA, AkzoNobel, Billerud Korsnäs, Holmen, Stora Enso, Boliden, Cementa, Preem och LKAB.

Inom Nordpool området identifierar företaget lämpliga platser för vindkraft. VindIn utvecklar, bygger och driver vindparkerna för att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att producera en terawattimme (TWh) vindkraft inom några år.

Vindkraftsproduktionen startade i Skutskär 2009 med 5 verk. I Solberg, utanför Örnsköldsvik, är ytterligare 30 verk i drift sedan 2012. Läs mer om VindIns aktuella projekt på www.vindin.se

VindIn Ab/Oy ägs av VindIn AB och grundades 2012 med anledning av företagets expansiva utveckling av vindkraftprojekt i Österbotten, Finland.

VindIn får bygglov till vindkraftspark i Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Vindkraftföretaget VindIn har nu fått bygglov för fem vindkraftverk i Svalskulla.
Projektet är VindIns första i Österbotten som når bygglovsstatus.

Under hösten kommer upphandling av turbiner påbörjas och till våren planeras byggnation av vägar och fundament. Hösten 2014 beräknas vindkraftsverken kunna resas och tas i full drift. Med de upparbetade erfarenheterna från Svalskulla avser VindIn att gå vidare med utredningar och utveckling av övriga vindkraftsprojekt i Närpes.  Alla projektområdena bedöms ha goda vindresurser och ligger långt från bostadshus. I dagsläget bedrivs där aktivt skogsbruk.

Frågor besvaras av: Christina Hillforth (Projektdirektör):
Email christina.hillforth@vindin.se Tel: +46 709 577 537

Johan Berggren (Projektledare Österbotten):
Email: johan.berggren@vindin.se Tel: +46 73 500 71 36


VindIn AB

VindIn AB är ett expansivt vindkraftbolag, grundat 2006. De energiintensiva ägarna till VindIn är: AGA, AkzoNobel, Billerud Korsnäs, Holmen, Stora Enso, Boliden, Cementa, Preem och LKAB. Inom Nordpool området identifierar Företaget lämpliga platser för vindkraft. VindIn utvecklar, bygger och driver vindparkerna för att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att producera en terawattimme (TWh) vindkraft innan slutet av 2015.

Vindkraftsproduktionen startade i Skutskär 2009 med 5 verk. I Solberg, utanför Örnsköldsvik, är ytterligare 30 verk i drift sedan 2012. Läs mer om VindIns aktuella projekt på www.vindin.se

VindIn Ab/Oy ägs av VindIn AB och grundades 2012 med anledning av företagets expansiva utveckling av vindkraftprojekt i Österbotten, Finland.

Tillståndsansökan inlämnad

posted in: Vedbo | 0

I maj 2013 lämnades tillståndsansökningar in till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för Vedboprojektets delområden Haurida Västra, Knohult och Älgön.

Information om Kärsås

posted in: Kärsås | 0

VindIn avser att uppföra och driva fyra(4) vindkraftverk vid Kärsås i Falkenbergs kommun, Hallands län. Parken är belägen ca 1,5 mil öster om Falkenberg, på södra sidan av väg 150, ca 2 km öster om Grinnared och ca 1,5 km söder om Sjöred. Verken kommer vara placerade inom Falkenbergs kommuns utpekade vindbruksområde, VL3 Kärsås, på fastigheterna Kärsås 1:1 och Asige-Tornared 1:3.

Området består av ett relativt kuperat skogslandskap med påtaglig påverkan av skogsbruket. Platsen har ett högt läge med en beräknad medelvind på ca 6,6 m/s, vilket gör platsen lämpad för vindbruk.

Nätanslutningen av parken kommer att ske till E.ons 130 kV-elnätstation i Abild. Ledningen kommer antingen grävas ner vid befintliga vägar eller förläggas längst ledningsgatan som går norr om verken.

Status och tidsplan

VindIn skickade i slutet av 2011 in ansökan och miljökonsekvensbeskrivning till Länsstyrelsen i Hallands län. Därefter har ansökan kompletterats, yttrande har inkommit och ansökan har kungjorts.

VindIn erhöll beslut i juni 2013. Beslutet omfattar tillstånd för att uppföra 4 vindkraftverk med en totalhöjd om 180 m. Totalhöjden förutsätter att vindkraftverken utrustas med system som tillåter att hinderbelysningen är släckt om inget flygplan eller liknande är i närheten. Om inte verken utrustas med sådant system får verken endast ha en totalhöjd om 150 m. Beslutet har i dagsläget inte vunnit laga kraft, utan ärendet ligger hos Mark- och Miljödomstolen.

Byggnation av vägar och vindkraftverk beräknas att starta under sista kvartalet av 2013 och parken beräknas att vara i drift under senare delen av 2014.

Vindpark Rudet

posted in: Rudet | 0

Vindpark Rudet är belägen i Mariestads kommun, öster om samhället Sjötorp.

Vindparken är delvis placerad inom ett av kommunens utpekade vindbruksområden. Naturen är omväxlande och består till stora delar av produktionsskog med inslag av äldre skog och odlad mark. Närheten till Vänern och den rika fågelfaunan gör att noggranna utredningar av fågelförekomst och flyttsträck genomförs såväl som fladdermusinventeringar. Utredningar av naturvärden, kultur och arkeologi ur såväl upplevelsehänsyn som av vetenskapliga skäl föregår även de Tillståndsansökan.

Hela det föreslagna projektområdet har ett gott vindläge och kommer kunna bidra på ett bra sätt till kommunens mål för förnyelsebar energi. Kommunen ligger inom elområde 3.

Kontaktuppgifter

Tillståndssamordnare: Eva-Maria Arvidsson, Triventus Consulting AB (E-mail: eva-maria.arvidsson@triventus.com Tel: +46 10 45 40 700)

Miljöchef: Staffan Johnson, VindIn AB (E-mail: staffan.johnson@vindin.se )

Projekt chef: Christina Hillforth, VindIn AB (E-mail: christina.hillforth@vindin.se )

Aktuellt just nu

– Samrådsträff med allmänheten genomfördes 4 Juni 2013. Inkomna synpunkter och frågor sammanställs för närvarande.

– Samråd med intressentgrupper startar direkt efter semestrarna. Intresseanmälan lämnas till Eva-Maria Arvidsson

Preliminär tidplan

– Samrådprocessen beräknas pågå till 15 September 2013

– Inlämning av Tillståndsansökan innan årsskiftet 2013/14

Projektutveckling i Österbotten

posted in: Okategoriserade | 0

Vindin verkar för att etablera lönsam kraftproduktion inom Nordpoolområdet och samtidigt öka energitillgången på marknaden. För närvarande pågår projektutveckling för etablering av vindkraftsparker på ett flertal platser i Österbotten.